Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Семейна медиация

Люксембург
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Нормативна уредба

Семейната медиация е уредена със закона от 24 февруари 2012 г. относно медитацията по граждански и търговски дела закона от 24 февруари 2012 г. относно медитацията по граждански и търговски дела и Наредбата на Великия херцог от 25 юни 2012 г., която определя процедурата за акредитиране на съдебния и семейния медиатор, специалната програма за обучение по медиация и провеждането на безплатна информационна среща.

Член 1251-1, параграф 2 от новия Граждански процесуален кодекс изброява случаите, при които съдията може да предложи на страните "семейна медиация". Това са:

  • развод, съдебна раздяла, раздяла на двойки с регистрирано партньорство, включително прекратяване, разделение на съпружеската имуществена общност и неделимост;
  • задължения за издръжка, участие в разходите на семейството, задължения за издръжка на децата и упражняване на родителските права.

Процедура

Може да се използва конвенционална медиация или семейна съдебна медиация. В първия случай медиацията може да бъде започната от всяка от страните, независимо от естеството на въпроса, без да се засяга прилагането на член 1251—22, параграф 2 от новия Граждански процесуален кодекс, и извън съдебното или арбитражното производство. Редът и условията на процедурата по медиация се определят в писмено споразумение, подписано от страните и медиатора. Конвенционалната медиация позволява на страните да използват услугите или на медиатор, акредитиран от министъра на правосъдието, или на неакредитиран медиатор.

Когато съдията е сезиран със спор, засягащ един от въпросите, посочени в член 1251-1, параграф 2 от новия Граждански процесуален кодекс, цитиран по-горе, той може да предложи на страните семейна медиация. Той назначава безплатна информационна среща с акредитиран медиатор или с медиатор, освободен от получаването на акредитация в Люксембург, при условие че същият отговаря на еквивалентни или сравними по същество изисквания в друга държава — членка на Европейския съюз, в съответствие с член 1251 -3, параграф 1, алинея 3 от новия Граждански процесуален кодекс. Следващите срещи струват 57 евро (сума, определена с наредба на Великия херцог). Съдията определя продължителността на процеса по медиация, който не може да надвишава три месеца. При все това, продължителността може да бъде удължена по взаимно съгласие на страните. Физическите лица, които не разполагат с достатъчно средства, могат да получат финансова помощ за процедурите по семейна медиация по съдебен ред.

Важно е да се отбележи, че споразуменията, постигнати чрез медиация, имат правната сила на съдебни решения. Тези споразумения за медиация, независимо дали са сключени в чужбина или на национално равнище, имат изпълнителна сила в рамките на Европейския съюз, съгласно Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. Пълното или частичното одобрение на споразумението от председателя на окръжния съд му придава изпълнителна сила. При семейната медиация съдията проверява дали споразумението не е в разрез с обществения ред, дали не накърнява интересите на децата, дали има възможност спорът да бъде уреден чрез медиация и дали медиаторът е акредитиран за тази цел от министъра на правосъдието.

Полезни връзки:

Акредитирани медиатори

Министерство на правосъдието (за обща информация за медиацията в областта на гражданското и търговското право)

Последна актуализация: 09/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.