Семейна медиация

Нидерландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

При медиацията страните намират решение на спора заедно, под ръководството на независим медиатор. Тя се използва главно в областта на гражданското и публичното право. Този тип извънсъдебно разрешаване на спорове има много предимства: често спорът се решава по-бързо, отколкото ако се стигне до съда, като освен това медиацията обикновено е по-евтина и спомага за запазване на отношенията между страните, тъй като те доброволно се опитват да намерят решение.

Федерация на медиаторите в Нидерландия (Mediatorsfederatie Nederland)

В Нидерландия съществуват различни регистри на медиатори. Федерацията на медиаторите в Нидерладия (MfN) води Регистъра на медиаторите (Register van Mediators) (по-рано наричан регистър NMI). MfN е федерация, представляваща най-големите сдружения на медиатори в Нидерландия. В регистъра на MfN са включени само медиатори, които отговарят на внимателно подбрани стандарти за качество. Нидерландското правителство използва стандартите на MfN като основа за регистъра на медиаторите, които работят по системата за правна помощ (регистър на Съвета за правна помощ — Raad voor Rechtsbijstand). Сайтът на MfN съдържа също така независима информация за медиацията и медиаторите в Нидерландия.

Международен регистър ADR

Има и международен регистър ADR (за алтернативно решаване на спорове), в който можете да търсите медиатори и да намерите информация по въпроси, свързани с медиацията.

Информация относно медиацията

Нидерландия въведе и инициатива, наречена Mediation naast rechtspraak (Медиация, паралелно със съдебното производство). Тя позволява на районния или апелативния съд, който разглежда делото, да уведоми страните за възможността да използват медиация. Освен това съдилищата могат да насочват страните по семейни дела към процедура за проучване на упражняването на родителските права (ouderschapsonderzoek), при която се използва и медиация с цел намиране на възможно решение на проблема.

Сред другите органи, предоставящи информация относно медиацията, са Гишето за помощ по правни въпроси (Het Juridisch Loket) и Съветът по правна помощ (Raad voor Rechtsbijstand).

При определени обстоятелства разходите за медиацията може да бъдат възстановени изцяло или частично. Щракнете тук за допълнителна информация относно субсидираната медиация.

Връзки по темата

Федерация на медиаторите в Нидерландия

Международен регистър ADR

Медиация, паралелно със съдебното производство

Гише за помощ по правни въпроси

Правна помощ

Съвета за правна помощ

Последна актуализация: 09/02/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.