В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Семейна медиация

Северна Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Процедура за семейна медиация

Семейната медиация е изцяло доброволен процес и понастоящем в Северна Ирландия няма изискване да се обмисли решаване на спора чрез медиация, преди да се подаде молба до съда. Съдилищата обаче подкрепят този подход и насърчават използването му в подходящи случаи. Въпреки че процесът, който следва да се приложи, не е уреден в закона, по принцип съдилищата разрешават отлагане по дела, по които има вероятност въпросите да може да бъдат решени чрез медиация. Страните могат също така да подадат молба до съда за това на постигнато чрез медиация споразумение да бъде придадена изпълнителна сила, все едно то е било разпоредено от съда.

В някои случаи съществува публично финансиране. Агенцията за юридически услуги на Северна Ирландия е покривала разходите за някои производства по медиация от средствата за правна помощ, а Министерство на здравеопазването, социалните грижи и обществената безопасност понастоящем предоставя финансиране за досъдебна медиация по семейноправни спорове. Допълнителна информация може да бъде получена от уебсайта на Семейно подпомагане — Северна Ирландия.

Професия семеен медиатор

Обучението и акредитацията не са нормативно уредени от правителството. Професията е саморегулираща се и изискванията за квалификация и опит са различни в зависимост от свързаните професионални организации. Допълнителна информация може да бъде получена от уебсайтовете на доставчиците на такива услуги и информационната брошура относно алтернативите на съдебното решаване на спорове в Северна Ирландия, която е на разположение на уебсайта на NI Direct.

Последна актуализация: 11/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.