В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Семейна медиация

Шотландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Професия семеен медиатор

Правителството на Шотландия насърчава използването на алтернативни способи за решаване на спорове (АРС), включително медиацията, за решаването на семейни спорове, въпреки че медиацията не е подходяща, когато има домашно насилие. Семейната медиация обикновено е доброволен процес. В Шотландия няма задължение за използване на АРС или медиация, въпреки че след завеждането на дело в съда съдията може да поиска започването на медиация.

Ако търсите принудително изпълнение на съдържанието на споразумение, постигнато в резултат на медиация в Шотландия, можете да следвате една от следните процедури:

• Може да подадете молба до Върховния съд по граждански дела (Court of Session) или до шерифски съд (Sheriff Court), с която да поискате от съда да „наложи“ своята власт върху споразумението, постигнато чрез медиация. Това означава, че съдът използва правомощията си, за да измени споразумението за медиация в съдебно разпореждане.

• Като алтернатива, „самодоказващи се“ писмени споразумения могат да бъдат вписани за изпълнение в регистъра на Върховният съд по граждански дела (Books of Council and Session) или в регистъра на шерифския съд (Sheriff Court Books). Самодоказващ се документ е документ, който отговаря на формалностите, за да бъде третиран като подписан, без да е необходимо да се представят други доказателства. Правилата за самодоказващите се документи се съдържат в Закона за писмените актове в Шотландия (Requirements of Writing (Scotland) Act) от 1995 г. За да бъде вписвано споразумението в регистъра на Върховния съд по граждански дела, следва да подадете молба до Службата по регистрите на Шотландия (Keeper of the Registers of Scotland).

Когато дадено споразумение е вписано за изпълнение, документът става автентичен акт.

Споразумения, които са били одобрени от съда или вписани по един от начините, посочени по-горе, подлежат на изпълнение в други държави — членки на ЕС.

Информация относно медиацията в Шотландия може да бъде намерена на уебсайта на Мрежата за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Network).

Национално законодателство за семейна медиация

Тъй като не съществува задължение за използването на медиация по семейноправни спорове, националното законодателство е сравнително малко.

Законът за доказателствата по граждански дела (семейна медиация) (Шотландия) от 1995 г. обаче предвижда, че в Шотландия информацията за случилото се по време на семейна медиация е недопустима като доказателство в граждански производства.

Последна актуализация: 11/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.