Семейна медиация

Словакия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1. Обща информация относно медиацията

В Словашката република медиацията в областта на семейното право се извършва единствено въз основа на доброволно участие; тя се провежда от медиатори, които не са специализирани в областта на семейното право. Съдът не е длъжен да разпореди или да препоръча медиация за уреждане на даден спор. Той може единствено да посъветва страните да се опитат да решат спора си чрез медиация.

2. Връзка към списъка на медиаторите в Словакия

Връзка към словашки уебсайт, на който можете да намерите списък на медиаторите, е публикувана на http://www.komoramediatorov.sk/, където са изброени членовете на Словашката камара на медиаторите (Slovenská komora mediátorov), както и на https://www.najpravo.sk/, където медиаторите са изброени по окръга или района, в който се намират. Пълен списък на медиаторите, които са завършили професионално обучение, за да работят като медиатори, можете да намерите на уебсайта на Министерството на правосъдието на Словашката република (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) https://www.justice.gov.sk.

3. Връзка към уебсайт за медиация в областта на семейното право и медиацията като цяло

Обща информация относно медиацията можете да намерите на уебсайта на Словашката камара на медиаторите:http://www.komoramediatorov.sk/, както и на https://www.najpravo.sk/.

4. Връзка към словашкото законодателство

Специално национално законодателство относно медиацията в областта на семейното право не е било прието досега. Процедурата по медиация в тази област, както и във всички други области, в които медиацията е допустима за извънсъдебно разрешаване на спорове, се провежда съгласно Закон № 420/2004 за медиацията и за изменение на някои закони.

Последна актуализация: 06/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.