Семейна медиация

Испания
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1. Уредба на медиацията

В Испания няма специална уредба на семейната медиация. Тя обаче е включена като гражданскоправен въпрос в Закон 5/12 от 6 юли 2012 г. за медиацията по граждански и търговски дела, който урежда най-общо медиацията в тези области.

В членове 3 и 27 от горепосочения Закон 5/12 се съдържат специфични разпоредби за медиацията по трансгранични дела.

Някои автономни области, които имат юрисдикция в тази област, също са уредили медиацията по начин, който е доста сходен с националното законодателство. Цялото законодателство за медиацията на равнище автономна област може да бъде намерено на адрес:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Normativa-y-jurisprudencia/Leyes-Autonomicas/

2 Процедура по семейна медиация

Семейната медиация в Испания е напълно доброволна и се води, наред с другото, от принципите на поверителност, равнопоставеност на страните и безпристрастност на медиатора.

За да се улесни медиацията по дела, включващи, наред с другото, трансгранична семейна медиация, общото законодателство в областта на медиацията изрично позволява тя да се извършва чрез видеоконферентна връзка или други електронни средства, които позволяват предаването на звук или образ. Страните могат да прибегнат до медиация преди началото на съдебното производство, докато то е в ход и дори след приключването му с цел да променят изхода от него или да улеснят изпълнението на съдебното решение.

Процедурата по медиация е относително проста, независимо от това кога се провежда. Страните се свързват с избрания от тях медиатор или, ако участват във висящо семейно производство — с определения от съдията медиатор. Първо се провежда информационна среща, за да могат страните да се запознаят с процедурата по медиация и ако и двете страни са съгласни с процедурата, тя може да започне. Медиаторът ръководи срещите за медиация, за да даде възможност на всяка страна да изложи своята позиция и страните да се опитат да постигне съгласие. Процедурата приключва със или без съгласие по всички или някои от въпросите. Резултатът се записва в протокол и ако има споразумение, то трябва да бъде представено на съдебния орган за одобрение или, ако то не се отнася до навършили пълнолетие деца или деца с увреждания, протоколът може да бъде представен на нотариус, който може да го завери с публичен акт, подлежащ на изпълнение. След това тя може да бъде приведена в изпълнение.

Ако медиацията се проведе преди започването на съдебно производство и страните се споразумеят, съдебното производство се ускорява, тъй като страните преминават към опростено производство, при което и двете страни представят споразумението пред Съда по семейни въпроси (Juzgado de Familia), който го одобрява, ако то не противоречи на закона или на интересите на ненавършилите пълнолетие деца или на децата с увреждания на двойката (вж. член 777 от Гражданския процесуален кодекс).

Ако съдебното производство е започнало, без страните да са прибягнали до медиация, съдията може, като вземе предвид всички обстоятелства по делото, да приеме, че страните следва да прибегнат до медиация, и Съдът по семейни въпроси ще ги насочи към безплатна информационна среща. Ако те решат да прибегнат до медиация, производството не се спира, освен ако страните не поискат неговото спиране или ако в крайна сметка не се постигне одобрено от съда споразумение. Ако обаче не бъде постигнато споразумение или ако страните не желаят да използват медиация, се постановява съдебно решение по всички точки, по които страните не са постигнали споразумение.

Семейна медиация не е възможна по производство за основано на пола насилие между страните.

Информационната среща е безплатна, но самата медиация включва разноски, които се поемат от страните, освен ако те не отговарят на изискванията за правна помощ. Цялата информация за съдържанието и изискванията за получаване на правна помощ можете да намерите на следния адрес:

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita.

3 Професията семеен медиатор и достъпа до медиатор

Медиаторът трябва да има висше образование или професионално обучение от по-висока степен и освен това, за да практикува медиация, трябва да е преминал специално обучение, което се предоставя в институции, акредитирани за тази цел.

За да може да практикува семейна медиация, не се изисква медиаторът да бъде вписан в определен регистър, но все пак регистри, в които медиаторите могат да се вписват, съществуват както на национално равнище (Регистър на медиаторите и институциите за медиация — Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, чийто уебсайт е посочен по-долу), така и на равнището на автономните области (регионално равнище).

Почти всички автономни области са създали публична служба за медиация на регионално равнище. За информация относно това просто отидете на раздела за медиация на уебсайтовете на институциите, където с различна степен на подробности се обяснява как работи системата за медиация и се предоставя информация и връзка към Регистъра на медиаторите, когато такъв съществува. Обикновено на уебсайтовете също има формуляри за искане на медиация, които препращат към специализираните агенции, създадени за извършването на медиация.

За да намерите семеен медиатор, трябва да направите разграничение между медиация, която се провежда, след като производството е започнало, и такава, която се провежда независимо от производството. Ако медиацията е поискана след започване на производството, съответният Съд по семейни въпроси ще насочи страните към прилежащите му органи за семейна медиация, но ако медиацията се извършва преди или извън съдебното производство, страната сама ще трябва да потърси семеен медиатор. Следните източници на информация могат да бъдат полезни:

- посоченият по-горе Регистър на медиаторите и институциите за медиация на национално равнище:

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/registros/mediadores-instituciones,

- следните институции, посочени от Министерството на правосъдието:

https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion,

- службите за медиация, посочени за всяка автономна област от Генералния съвет на съдебната власт (Consejo General del Poder Judicial):

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/,

- службите за медиация, създадени от различните автономни области. Обикновено на уебсайтовете на институциите на автономните области има информация за тях.

Освен посоченото по-горе, повече информация относно процедурата по семейна медиация, приложимото законодателство, съществуващите в различните автономни области служби за медиация и съответните формалности можете да намерите на уебсайта на Генералния съвет на съдебната власт:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion.

Последна актуализация: 05/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.