Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Семейна медиация

Медиацията може да бъде особено полезна при трансгранични семейни спорове и в случаи на отвличане на деца от единия родител. Терминът „семейноправни въпроси“ обхваща широк кръг от спорове — от чисто частни въпроси до такива, в които участват публични органи.

Какво представлява трансграничната семейна медиация?

Трансграничната семейна медиация представлява процес, който се води от безпристрастно и квалифицирано трето лице — медиатор  (или няколко такива лица). Медиаторът няма правомощия да налага решения. Той помага на страните да възобновят общуването помежду си и им съдейства сами да разрешат своите проблеми.

Постигнатото споразумение представлява решение, съобразено с конкретния спор на страните, с което се гарантира, че техните решения в качеството им на родители отчитат висшите интереси на детето, когато е засегнато дете.

Семейноправните въпроси включват: родителска отговорност и право на лични отношения, отвличане на дете, мерки за закрила на детето, издръжка за деца и бивши партньори, както и други последици от развод или раздяла.

Партньорите биват насърчавани да поемат отговорност за вземане на решенията, свързани със семейството им, като първо се опитат да разрешат конфликтите извън съдебната система.

Ето защо медиацията може да създаде конструктивна атмосфера за обсъждане и да гарантира постигането на почтено споразумение между родителите, с  което се зачита и висшият интерес на детето.

Вж. следните страници за повече информация относно:

- Основни принципи и етапи на медиацията

- Особености на трансграничната медиация

- Разходи за трансгранична медиация

- Правен контекст на трансграничната медиация

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Как функционира тя?

Във всички държави членки страните в спор могат да подадат молба за медиация. В някои държави членки съдията може да прикани страните в спора да се опитат го разрешат чрез медиация.

Ако всички страни в спора са съгласни да се използва медиация, избраният медиатор изготвя график на медиационните срещи. Начинът, по който се избира медиаторът, зависи от конкретната държава. Тази информация може да се намери на съответните национални страници, които са посочени в дясната част на настоящата страница.

Процесуалните представители могат да изиграят важна роля в тази връзка, като предоставят необходимата правна информация, така че страните да могат да вземат информирани решения.

На споразуменията,  постигнати в процедура по медиация, може да бъде придадена изпълнителна сила, ако и двете страни го поискат. Това може да бъде постигнато например чрез одобрение от съда или заверка от нотариус.

Процесуалните представители могат да прегледат споразумението, постигнато чрез медиация, за да гарантират неговото правно действие във всички съответни правни системи.

Защо трябва да опитате медиация?

 • Имате възможност да контролирате изхода от вашия спор.
 • Медиацията е благоприятна среда, в която ръководеща роля имат страните.
 • Медиация Ви дава възможност за преразглеждане и коригиране на обхвата на конфликта.
 • Вие вземате решения и постигате споразумения, но не сте задължени да постигнете споразумение.
 • Като опитвате медиация, Вие не се отказвате правото си да заведете дело в съда.
 • Медиацията е процес, в който всички участващи страни печелят.
 • Медиаторът е безпристрастно и обучено лице, което Ви оказва помощ и съдействие, за да се опитате сами да решите спора.
 • Медиацията е относително евтина в сравнение със съдебната медиация.
 • Медиацията е относително бърза. Срещите могат лесно да се насрочват по всяко време, удобно за страните, и да се провеждат на различни места.
 • Медиацията позволява вземането на гъвкави решения (съобразени с конкретния спор) и спомага за поддържането или изграждането на конструктивни бъдещи отношения и контакти между страните.
 • В хода на медиацията е възможно процесуален представител да предоставя подкрепа и съвети.
 • Бъдещият съдебен процес може да бъде съкратен чрез медиацията.

С посочената връзка се достига до страницата Намиране на медиатор.

Ограничения на медиацията

Ако има основания да се смята, че случаят не е подходящ за медиация или че една от страните (или и двете) не желае да използва медиация, тогава намесата на съдебните органи е наложителна. Когато се преценява дали случаят е подходящ за медиация, със специално внимание трябва да се отдели на откриване на възможни рискове като наличието на домашно насилие и неговия мащаб, злоупотреба с наркотици или алкохол, малтретиране на дете и т.н… Решението дали даден случай е подходящ за медиация трябва да се взема с оглед на всеки конкретен случай и съобразно стандартите, прилагани от медиатора и организацията за медиация.

Последна актуализация: 11/05/2022

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.