Mediace v rodinných věcech

Belgie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Mediaci upravuje zákon ze dne 21. února 2005. Rodinnou mediaci, stejně jako další typy mediace, lze provádět v rámci soudního řízení (soudní mediace), nebo mimo něj (dobrovolná mediace).

Mediace zahájená na žádost jedné ze stran nebo na návrh soudce představuje postup, který vyžaduje souhlas stran.

Strany se dohodnou na jmenování mediátora (čl. 1734, pododstavec 1 soudního řádu), který může být schválen Federální komisí pro mediace (Commission fédérale de médiation). Každá ze stran může mediaci kdykoli ukončit (článek 1729 soudního řádu). Mediace se může týkat celého sporu, či jeho části (čl. 1735 odst. 2 soudního řádu).

Ve všech věcech, které přísluší soudu pro rodinné záležitosti, informuje soudní tajemník (greffier) ihned po podání žádosti strany o možnosti využití mediace a poskytne jim veškeré potřebné informace k tomu, aby tak mohly učinit (článek 1253b/1 soudního řádu). V případě rozvodu v důsledku nenapravitelného rozvratu může soudce nařídit zastavení řízení po dobu maximálně jednoho měsíce, aby si strany mohly opatřit informace o mediaci (čl. 1255 odst. 6 pododstavec 2 soudního řádu). Smírčí senáty u soudu pro rodinné záležitosti však vychází z koncepce dohodovacího postupu (článek 731 soudního řádu): soudci by měli urovnat rozpory mezi stranami, i když o dané věci nevydají konečné rozhodnutí. Úprava mediace v soudním řádu totiž nedovoluje, aby byl soudce mediátorem.

Při mediaci je zcela zachována důvěrnost a mediátor je vázán služebním tajemstvím (čl. 1728 odst. 1 soudního řádu).

Mediační řízení probíhá ve třech fázích:

- soudce jmenuje mediátora

- soudce věc odloží na pozdější termín a stanoví zálohu na honorář

- výsledek mediace: pokud je mediace úspěšná, jsou podmínky této dohody zaznamenány a podepsány stranami (mediační dohoda), kterou může schválit soudce. Pokud mediace nebyla úspěšná, mohou strany zahájit soudní řízení (či v něm pokračovat) nebo na základě vzájemné dohody požádat o jmenování nového mediátora.

Výši honoráře, poplatky i platební podmínky si předem stanoví strany a mediátor.

Odkaz na celostátní internetovou stránku, kde se nachází seznam mediátorů v rodinných záležitostech: http://www.fbc-cfm.be/fr/trouver-un-mediateur

Odkaz na celostátní internetovou stránku s informacemi o rodinné mediaci či o mediaci obecně: http://www.fbc-cfm.be/fr/mediation

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy o mediaci v rodinných záležitostech: http://www.fbc-cfm.be/fr/content/national-0

Poslední aktualizace: 17/01/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.