Mediace v rodinných věcech

Česko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Mediace je v České republice upravena v zákoně č. 202/2012 Sb. o mediaci (dále jako „zákon“), který vstoupil v účinnost dne 1.9.2012, a který provádí směrnici 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech.

Zákon upravuje právní režim mediace v občanských věcech včetně úpravy mediace ve věcech rodinných. Aby mohl mediátor být zapsán do seznamu mediátorů a byl oprávněn vykonávat činnost mediátora v souladu se zákonem, musí úspěšně vykonat odbornou zkoušku.

Je třeba zdůraznit, že v případě, že je to účelné a vhodné, může soud nařídit stranám setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu, který nepřesáhne 3 hodiny, a současně přerušit řízení. Odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit takového setkání s mediátorem, může být sankcionován tím, že mu soud nemusí výjimečně zcela nebo zčásti přiznat náhradu nákladů řízení v případě jeho úspěchu ve věci.

Odkaz na národní stránku, kde je uveden seznam zapsaných mediátorů v rodinných věcech:

https://mediatori.justice.cz

Odkaz na národní stránky poskytující informace o mediačním řízení v rodinných věcech nebo mediaci obecně:

Taková stránka není k dispozici

Odkaz na stránky, kde je dostupná národní právní úprava mediace v rodinných věcech:

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=202&r=2012

http://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf (text zákona v angličtině)

Poslední aktualizace: 31/03/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.