V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Mediace v rodinných věcech

Anglie a Wales
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Mediační řízení v rodinných věcech

Rodinná mediace je dobrovolný proces. Nicméně od dubna 2014 musí v Anglii a ve Walesu všichni žalobci (nejen ti, kteří jsou příjemci veřejných finančních prostředků) před podáním žaloby soudu zvážit využití mediace a zúčastnit se schůzky za účelem poskytnutí informací o mediaci a posouzení, neplatí-li výjimky, jako je domácí násilí. Očekává se, že se schůzky zúčastní i potenciální odpůrce, pakliže je k tomu vyzván. Pokud žalobce přesto zvažuje žalobu, měl by v žalobním formuláři vyplnit příslušný oddíl a prokázat, že buď je od účasti na takovéto schůzce osvobozen, nebo se jí zúčastnil a mediace se nepovažovala za vhodnou, nebo se mediace uskutečnila, nebyla však úspěšná či se nepodařilo vyřešit všechny otázky.

Další veřejné informační materiály o rodinné mediaci jsou k dispozici na internetových stránkách vlády Spojeného království.

Za účelem mediace je k dispozici právní pomoc a právní poradenství na podporu rodinné mediace. Více informací o právní pomoci, včetně toho, zda můžete být způsobilí pro právní pomoc, je uvedeno na těchto internetových stránkách.

Povolání rodinného mediátora

Povolání rodinného mediátora podléhá samoregulaci a existuje řada členských organizací, k nimž mediátoři patří. Tyto členské organizace zastupuje „zastřešující“ organizace – Rada pro mediaci v rodinných sporech (Family Mediation Council, FMC). Rada byla zřízena za účelem harmonizace norem pro rodinnou mediaci v Anglii a Walesu a zastupuje své členské organizace a osoby působící v oblasti rodinné mediace při jednáních s vládou.

Rodinní mediátoři pocházejí z různých prostředí, včetně právních, terapeutických a sociálních služeb. Různé členské/akreditační organizace mají vlastní soubory norem odborné přípravy a profesních norem, které obsahují požadavky na odbornou přípravu. Byla zřízena Rada pro standardy mediace v rodinných sporech (Family Mediation Standards Board, FMSB), jejímž úkolem je monitorovat a regulovat standardy členských organizací Rady pro mediaci v rodinných sporech v oblasti rodinné mediace.

Rada pro mediaci v rodinných sporech je nevládní subjekt, který hraje ústřední úlohu mezi svými členskými organizacemi, což jsou nevládní organizace/sdružení a zakládající členové Rady. K nejvýznamnějším patří:

Skupina pro ADR (ADR Group)

Asociace rodinných mediátorů (Family Mediators Association)

National Family Mediation

Sbor mediátorů (College of Mediators)

Resolution

Právnická společnost (Law Society)

Akreditovaného rodinného mediátora můžete vyhledat na internetových stránkách Rady pro mediaci v rodinných sporech.

Pomocí nástroje „Find a Local Mediator“ můžete vyhledat místního mediátora ve své oblasti.

Poslední aktualizace: 11/02/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.