Mediace v rodinných věcech

Estonsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Služba rodinné mediace je určena pro rodiče, kteří jsou rozvedeni nebo se rozvádějí, mají spolu nejméně jedno nezletilé dítě a nepodařilo se jim dosáhnout dohody v záležitostech týkajících se životních podmínek dítěte (například úpravy styku a vyživovací povinnosti). Rodinný mediátor jakožto neutrální strana usnadňuje výměnu názorů mezi těmito rodiči a pomáhá jim dosáhnout oboustranně uspokojivé dohody. Cílem mediačního řízení není ani tak usmíření, jako spíše dosažení udržitelné dohody.

Rodinná mediace je rychlejší, výhodnější a lepší pro duševní zdraví rodičů a bere větší ohled na blaho dítěte; dohody uzavřené mezi rodiči tímto způsobem jsou účinnější než dohody dosažené při soudních řízeních. Od 1. září 2022 jsou služby rodinné mediace dostupné rovněž jako státem provozovaná bezplatná služba. Pro přístup k této službě je třeba kontaktovat Radu sociálního pojištění. Soudce může také nařídit rodinnou mediaci v rámci soudního řízení.

Podle zákona o státem financovaných službách rodinné mediace (riikliku perelepitusteenuse seadus) je rodinný mediátor:

osoba, která přímo vede smírčí řízení v rámci smluvního vztahu s Radou sociálního pojištění a pomáhá rodičům (dále jen „strany mediace“) nalézt řešení sporu týkajícího se životních podmínek jejich nezletilého dítěte, přičemž zohledňuje nejlepší zájmy dítěte.

Ve smyslu zákona o smírčím řízení (lepitusseadus) musí mediátor být buď:
1) fyzická osoba, kterou strany pověřily, aby zprostředkovala mediaci při jejich vzájemném sporu (např. odborník v oblasti psychologie či sociálních otázek (včetně ochrany dítěte a sociální práce) nebo právní odborník). Mediátor může působit prostřednictvím právnické osoby, u níž je zaměstnán, nebo jiného smluvního vztahu;
2) advokát, který za uvedeným účelem učinil prohlášení u Estonské advokátní komory;
3) notář, který za uvedeným účelem učinil prohlášení u Notářské komory, nebo
4) v zákonem stanovených případech mediační orgán státní správy nebo místní samosprávy.

V Estonské republice se organizace služeb rodinné mediace řídí těmito právními předpisy:

V Estonsku jsou rodinní mediátoři v současnosti zastoupeni Estonskou asociací mediátorů (Eesti Lepitajate Ühing) a Institutem pro mediaci (Lepituse Instituut). Práci mediátorů v rámci státem financované služby rodinné mediace koordinuje Rada sociálního pojištění.

Poslední aktualizace: 22/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.