Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Mediace v rodinných věcech

Estonsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Rodinná mediace nebo mediace v případě rozvodových sporů je určena především rodičům při rozvodu či rozluce, kteří potřebují pomoc nestranného odborníka, jenž zprostředkuje jejich rozdílná stanoviska a usnadní komunikaci a spolupráci mezi nimi, pokud jde o otázky budoucích ujednání týkajících se jejich dětí, a uzavření dohod o těchto záležitostech. Cílem mediačního řízení není ani tak usmíření, jako spíše dosažení udržitelných dohod.

Služba je zpřístupněna a financována těmito způsoby:

  1. nasměrování na službu místní samosprávou, v jejímž obvodu má dítě bydliště, s částečným financováním místní samosprávou;
  2. zahájení soudního řízení a nasměrování na službu soudcem, přičemž strany mediaci financují samy, nebo případně požádají o vnitrostátní právní pomoc;
  3. z podnětu informovaného rodiče a s vlastním financováním tímto rodičem nebo nasměrování na službu prostřednictvím Estonské asociace mediátorů (s vlastním financováním stranami).

Cena za mediační řízení, kterou strany hradí samy, se mezi jednotlivými regiony liší. V Tallinnu a jiných větších městech v Estonsku stojí sezení v rozmezí od 60 do 80 EUR a jinde v zemi v rozmezí od 40 do 50 EUR. Jedno sezení trvá 90 minut a lze očekávat, že se strany zúčastní v průměru pěti až šesti sezení.

Mediační službu v rodinných věcech mohou poskytovat odborníci v oblasti psychologie, sociálního sektoru (včetně ochrany dětí a sociální péče) nebo práva, kteří absolvovali zvláštní odbornou přípravu a jsou držiteli příslušného odborného osvědčení; kontakty na tyto odborníky jsou uvedeny na internetových stránkách Estonské asociace mediátorů, místních soudů a místní samosprávy.

V Estonsku se organizace rodinné mediace řídí těmito právními předpisy:

V Estonsku působí rovněž mezinárodně kvalifikovaní mediátoři, kteří jsou příslušní zabývat se případy přeshraniční mediace, kdy jeden z rodičů odvezl dítě do země, která není rodnou zemí dítěte ani zemí jeho obvyklého bydliště. Pracovními jazyky jsou estonština, angličtina, ruština a finština. Na mediátory se lze obrátit prostřednictvím funkční poštovní schránky asociace.

Poslední aktualizace: 17/02/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.