Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Mediace v rodinných věcech

Estonsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Rodinná mediace nebo mediace v případě rozvodových sporů je určena především rodičům při rozvodu či rozluce, kteří potřebují pomoc nestranného odborníka, jenž zprostředkuje jejich rozdílná stanoviska a usnadní komunikaci a spolupráci mezi nimi, pokud jde o otázky budoucích ujednání týkajících se jejich dětí, a uzavření dohod o těchto záležitostech. Cílem mediačního řízení není ani tak usmíření, jako spíše dosažení udržitelné dohody.

Strany mediace musí mediátorovi uhradit za mediaci dohodnutý poplatek a související náklady. Mediátor může strany požádat, aby zmíněný poplatek uhradily předem.

Služba je zpřístupněna a financována těmito způsoby:

  1. prostřednictvím místního orgánu, v jehož oblasti má dítě bydliště a který službu zčásti financuje;
  2. prostřednictvím rozhodnutí soudce na základě soudního řízení, kdy službu financují samotné strany, nebo případně požádají o vnitrostátní právní pomoc;
  3. z podnětu informovaného rodiče a je financována tímto rodičem.

Mediátor ve smyslu zákona o smírčím řízení musí být buď: 1) fyzickou osobou, kterou strany pověřily, aby zprostředkovala řešení jejich vzájemného sporu (např. odborník v oblasti psychologie, sociálních otázek (včetně ochrany dítěte a sociální práce) nebo právní odborník). Mediátor může působit prostřednictvím právnické osoby, u níž je zaměstnán, nebo jiného smluvního vztahu;
2) advokátem, který za uvedeným účelem učinil prohlášení u Estonské advokátní komory;
3) notářem, který za uvedeným účelem učinil prohlášení u Notářské komory, nebo
4) v zákonem stanovených případech smírčím orgánem státní správy nebo místní samosprávy.

V Estonské republice se organizace služeb rodinné mediace řídí těmito právními předpisy:

V Estonsku jsou rodinní mediátoři v současnosti zastoupeni Estonskou asociací mediátorů (Eesti Lepitajate Ühing) nebo Institutem pro mediaci (Lepituse Instituut).

Poslední aktualizace: 31/01/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.