Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Mediace v rodinných věcech

Francie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Přeshraniční rodinná mediace je podporována prostřednictvím mezinárodních a evropských nástrojů spolupráce, jejichž cílem je podpořit smířlivé a rychlé urovnání sporů. Francie v rámci svého ústředního orgánu zřídila oddělení na podporu využívání mediace v přeshraničních věcech. Níže jsou uvedeny vnitrostátní předpisy upravující mediaci, které se použijí rovněž v přeshraničních věcech.

Vnitrostátní právní rámec:

Zákon č. 95-125 ze dne 8. února 1995 a následný výnos č. 2012-66 ze dne 22. července 1996 zakotvil soudní mediaci ve francouzském právu. Každý soudce, kterému byl předložen spor, může se souhlasem stran jmenovat mediátora – kvalifikovanou, nestrannou a nezávislou třetí osobu.

Nařízením č. 2011-1540 ze dne 16. listopadu 2011, kterým se provádí směrnice 2008/52/ES ze dne 21. května 2008, byl novelizován zákon ze dne 8. února 1995. V tomto zákoně je mediace definována jako jakýkoli strukturovaný postup, kdy se dva či více účastníků snaží dohodnout na smírném narovnání svého sporu za pomoci třetí osoby. Zákon stanoví společný režim pro všechny mediace.

Existuje státní diplom v oboru rodinné mediace, který byl zaveden výnosem ze dne 2. prosince 2003 (články R.451-66 a následující zákona o sociální péči a o rodině (Code de l'Action Sociale et des Familles)) a vyhláškami ze dne 12. února 2004 a ze dne 19. března 2012. V současnosti však výkon povolání rodinného mediátora není podmíněn získáním tohoto diplomu, neboť rodinná mediace není regulované povolání.

Rodinná mediace se může uskutečnit:

1) v rámci mimosoudního řízení: jedná se o rodinnou mediaci na základě dohody, v tomto případě mediátora kontaktují přímo strany sporu;

2) v průběhu soudního řízení: článek 1071 občanského soudního řádu, článek 255 a článek 373-2-10 občanského zákoníku;

  • soudce pro rodinné záležitosti může účastníkům řízení navrhnout, aby využili mediaci, a po získání jejich souhlasu jmenovat rodinného mediátora, který tuto mediaci povede;
  • soudce pro rodinné záležitosti může účastníky řízení vyzvat, aby se sešli s rodinným mediátorem, který jim poskytne informace o předmětu a průběhu rodinné mediace.

Výslednou dohodu, jíž bylo dosaženo na základě rodinné mediace, lze předložit ke schválení soudci pro rodinné záležitosti (články 1534 a 1565 a následující občanského soudního řádu). Soudce tuto dohodu schválí, ledaže shledá, že dohoda dostatečně nechrání zájmy dítěte nebo že rodiče nedali souhlas dobrovolně (čl. 373-2-7 odst. 2 občanského zákoníku), nebo pokud dojde na základě všeobecnějšího důvodu k závěru, že dohoda může být v rozporu s veřejným pořádkem.

  • Je-li rodinná mediace vedena oddělením pro mezinárodní rodinnou mediaci (Cellule de médiation familiale internationale) je bezplatná. Placená je v případě, že strany využijí služeb soukromého mediátora. Finanční účast stran upravuje úřední sazebník pro služby v oblasti mediace, který vychází ze zásady platby za schůzku a za osobu, v závislosti na příjmech stran (využití právní pomoci nebo pokladny pro vyplácení rodinných dávek). Odkaz na platná ustanovení občanského soudního řádu: zde  Word (56 Kb) fr
  • Odkaz na informační stránku ministerstva spravedlnosti týkající se rodinné mediace
  • Odkaz na seznamy mediátorů: služby rodinné mediace ve vašem nejbližším okolí můžete vyhledat na těchto internetových stránkách: Justice en région (soudnictví v regionech) – ve vyhledávacím poli „catégories“ (kategorie) je třeba zadat „médiation familiale“ (rodinná mediace).

Mezinárodní rodinná mediace:

Mezinárodní rodinnou mediaci upravují nástroje mezinárodní spolupráce v rodinných záležitostech (Haagská úmluva ze dne 25. října 1980 a nařízení Brusel IIa) a jejich cílem zprostředkovat smírné řešení v zájmu navrácení dítěte v případě mezinárodního únosu nebo dosažení dohody o výkonu práva rodiče na styk s dítětem.

Dotčené osoby se mohou:

1) obrátit na mediátory, kteří své povolání vykonávají jako samostatnou výdělečnou činnost nebo v rámci sdružení: seznam mediátorů, kteří mohou jednat v mezinárodních rodinných záležitostech, je k dispozici online na této internetové adrese: http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/sources-listes-des-mediateurs-familiaux-internationaux-26139.html (nebo klikněte zde).

2) obrátit na mediátory prostřednictvím oddělení pro mezinárodní rodinnou mediaci, které působí v rámci francouzského ministerstva spravedlnosti a které plní úlohu francouzského ústředního orgánu ve vztahu k Haagským úmluvám z 25. října 1980 a 19. října 1996 a nařízení Brusel IIa. Ústřední orgán nabízí možnost mediace ve věcech spolupráce, které mu byly předloženy, ale podle situace může jednat i ve věcech mimo rámec spolupráce, pokud jde o případy protiprávního přemístění dítěte, práva přeshraničního styku a ochrany nezletilých dětí v přeshraničních sporech.

Aby se mediace mohla uskutečnit, musí alespoň jeden z rodičů pobývat ve Francii a druhý v zahraničí, aniž by byla rozhodná jejich státní příslušnost. Oddělení pro mediaci, na které se obrátí jeden z rodičů se žádostí o mezinárodní rodinnou mediaci, navrhne mediaci druhému z nich. Tento postup musí být dobrovolný: v procesu mezinárodní rodinné mediace nesmí být činěn jakýkoli nátlak. Mediátoři oddělení pro mezinárodní rodinnou mediaci vykonávají svoji činnost, která má důvěrný charakter, nestranně a svědomitě.

Mediace, která se uskuteční v rámci oddělení po mezinárodní rodinnou mediaci ministerstva spravedlnosti, je bezplatná. Žádost s přiloženými dokumenty týkajícími se probíhajícího či již ukončeného řízení ve Francii nebo v zahraničí je třeba zaslat na níže uvedenou adresu:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Žádost je možné poslat i elektronicky na adresu: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Odkaz na internetovou stránku francouzského ministerstva spravedlnosti (oddělení pro mezinárodní rodinnou mediaci): http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html

Poslední aktualizace: 25/05/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.