V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Mediace v rodinných věcech

Gibraltar
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Rodinná mediace je dobrovolný proces. Soudy na Gibraltaru podporují mediaci v případech, kdy existuje reálná možnost, že mediace pomůže stranám vyřešit nebo zmenšit jejich rozpory. K dispozici jsou různí právníci, kteří jsou kvalifikovanými mediátory. Lze je pověřit mediací v rodinných sporech. Rovněž tým pro rodinu a děti v rámci sociálních služeb může uskutečnit mediaci se stranami, které soudy odkázaly na tyto služby. Neexistují žádné právní předpisy upravující rodinnou mediaci.

Nejsou k dispozici internetové stránky, na nichž by byl uveden seznam rodinných mediátorů, ani internetové stránky poskytující informace o rodinné mediaci či mediaci obecně.

Poslední aktualizace: 11/02/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.