Mediace v rodinných věcech

Itálie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Rodinná mediace je postup, jehož použití si mohou manželé nebo partneři, kteří mají problémy, dobrovolně zvolit k vyřešení svého sporu za účasti jednoho či více mediátorů. Úkolem mediátorů je usnadnit komunikaci a pomoci dvojici vyřešit emocionální i materiální aspekty rozluky (rozdělení majetku, placení výživného, užívání společného bytu atd.). Jejich úkolem je rovněž pomoci dvojici dosáhnout dohod, které nejlépe odpovídají potřebám všech rodinných příslušníků.

Mediace se obecně řídí legislativním nařízením č. 28 ze dne 4. března 2010 v platném znění k „provedení § 60 zákona č. 69 ze dne 18. června 2009 o mediaci za účelem řešení občanských a obchodních sporů“.

Tento právní předpis stanoví postup pro mimosoudní řešení sporů týkajících se převoditelných práv. U určitých výslovně uvedených věcí je mediace předpokladem pro to, aby se návrh na zahájení řízení pokládal za přípustný.

Ve věcech rodinného práva vyžadují předchozí mediaci pouze spory týkající se dohod o rodinném podniku (tj. smluv, jejichž prostřednictvím vlastník podniku převádí zcela nebo částečně svůj podnik na jednoho či více potomků).

U všech ostatních rodinných sporů je mediace dobrovolná.

V řízení o péči o dítě však může soud vynesení rozhodnutí odložit, aby se manželé mohli s pomocí odborníků pokusit prostřednictvím mediace dospět k dohodě, zejména s ohledem na ochranu morálních a materiálních zájmů dítěte nebo dětí.

Mediace se může uskutečnit u veřejných nebo soukromých subjektů řádně zapsaných v registru organizací poskytujících mediační služby, který vede Ministerstvo spravedlnosti, nebo prostřednictvím těchto subjektů.

Seznam subjektů poskytujících mediační služby je k dispozici na internetové stránce na adrese:

https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX

Mediátory ze zákona jsou advokáti zapsaní u Italské advokátní komory.

V mnoha obcích jsou mediační služby v rodinných věcech dostupné prostřednictvím rodinných poraden, sociálních služeb nebo místních zdravotnických zařízení.

Jiným postupem, který se od mediace liší, má však rovněž vyřešit spory mimosoudní cestou, je asistované vyjednávání. To je upraveno v legislativním nařízení č. 132 ze dne 12. září 2014, přeměněném se změnami na zákon č. 162 ze dne 10. listopadu 2014.

Asistované vyjednávání odkazuje na dohodu (nazývanou „vyjednaná dohoda“), jejímž prostřednictvím strany souhlasí s tím, že budou „spolupracovat v dobré víře s cílem urovnat spor smírnou cestou“. Aby byla dohoda platná, musí být vyhotovena písemně s pomocí jednoho či více advokátů a musí se týkat převoditelných práv.

Na rozdíl od dohod, jichž je dosaženo prostřednictvím mediace, jsou dohody uzavřené v rámci asistovaného vyjednávání vykonatelné a znamenají, že představují titul pro zápis soudního zástavního práva.

Stejně jako mediace může být i vyjednávání povinné nebo dobrovolné.

Ve věcech rodinného práva je asistované vyjednávání vždy dobrovolné.

Zákon upravuje asistované vyjednávání ve věcech týkajících se rozluky a rozvodu v zájmu dosažení urovnání na základě souhlasu nebo změny předem stanovených podmínek.

V případě párů, které nemají nezletilé děti (nebo dospělé nesvéprávné děti), je dohoda předložena státnímu zástupci u příslušného soudu, který v případě, že neshledá žádné nesrovnalosti, právním zástupcům oznámí, že urovnání sporu nic nebrání.

V případě párů s nezletilými dětmi (nebo dospělými nesvéprávnými dětmi) je třeba zaslat dohodu do 10 dnů státnímu zastupitelství u příslušného soudu za účelem ověření, zda dohoda zaručí ochranu zájmů dětí. Je-li hodnocení kladné, státní zástupce dohodu schválí. V opačném případě ji zašle předsedovi soudu, který strany předvolá během příštích 30 dnů.

Dohoda, které bylo dosaženo a která byla schválena tímto způsobem, má účinky rozhodnutí o soudní rozluce nebo rozvodu a nahrazuje a mění podmínky v nich stanovené.

Po vstupu zákona č. 76 ze dne 20. května 2016 v platnost mohou strany využít asistované vyjednávání rovněž v případě zrušení registrovaného partnerství osob stejného pohlaví.

Poslední aktualizace: 21/07/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.