Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Mediace v rodinných věcech

Lotyšsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

S cílem zjednodušit uplatňování alternativních způsobů řešení sporů Lotyšská republika přijala zákon o mediaci

(platný od 18. června 2014).

Model mediace doporučovaný soudem v občanskoprávních řízeních vstoupil v platnost dne 1. ledna 2015. Soudci mají povinnost nabídnout stranám možnost mediace k vyřešení sporu v různých fázích řízení (po zahájení řízení, při přípravě věci k předložení soudu a při předběžném projednávání věci, jakož i v průběhu soudního řízení, dokud není dokončeno zkoumání věcné podstaty sporu).

Bylo zavedeno několik projektů na podporu mediace jako způsobu řešení sporů:

1. Projekt – Bezplatná mediace v rodinných sporech

Od 1. ledna 2017 mohou jednotlivci v rámci programu financovaného ze státního rozpočtu obdržet státem poskytovanou podporu, která spočívá v možnosti zúčastnit se pěti bezplatných sezení s certifikovaným mediátorem za účelem řešení neshod mezi rodiči, které se dotýkají zájmů dětí, a hledání způsobů, jak zlepšit vztahy mezi členy rodiny. V rámci tohoto projektu je díky státní podpoře poskytnuto zúčastněným stranám zdarma prvních pět mediačních sezení (každé v trvání 60 minut) vedených certifikovaným mediátorem. Pokud se spor během pěti sezení nevyřeší, náklady na další služby by již měly hradit strany sporu. Nárok každé osoby na tuto formu podpory je nutno projednat s certifikovaným mediátorem nebo Radou certifikovaných mediátorů (Sertificētu mediatoru padome). Informace o projektu jsou dotyčným osobám zpřístupňovány prostřednictvím soudů a rovněž jsou poskytovány obcím, sociálním službám, rodinným soudům apod.

Cílem projektu je poskytnout pomoc 300 párů, což rodičům s dětmi umožní řešit rodinné spory a neshody, které jsou předmětem soudního řízení, a rovněž i ty, které dosud nebyly soudu předloženy.  Projekt se konkrétně zaměřuje na podporu manželství nebo přinejmenším na řešení neshod způsobem, který umožňuje zachování respektu mezi rodiči dítěte a jejich schopnost navzájem komunikovat s cílem společně se dohodnout na různých záležitostech týkajících se každodenní péče o dítě, jeho výchovy a vzdělávání.

Seznam certifikovaných mediátorů zapojených do projektu je k dispozici na adrese: https://sertificetimediatori.lv

2. Konzultace

Každý, kdo má zájem, se může obrátit na Radu certifikovaných mediátorů (Sertificētu mediatoru padome) na tel. č. +371 28 050 777 a požádat o konzultaci ohledně mediace a způsobů jejího využití.

Poslední aktualizace: 07/04/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.