Mediace v rodinných věcech

Lotyšsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

S cílem zjednodušit uplatňování alternativních způsobů řešení sporů Lotyšská republika přijala zákon o mediaci (Mediācijas likums – platný od 18. června 2014).

Model mediace doporučovaný soudem v občanskoprávních řízeních vstoupil v platnost dne 1. ledna 2015. Soudci mají povinnost nabídnout stranám možnost mediace k vyřešení sporu v různých fázích řízení (po zahájení řízení, při přípravě věci k hlavnímu líčení a při předběžném projednávání věci, jakož i v průběhu hlavního líčení, dokud není dokončeno zkoumání věcné podstaty sporu).

Bylo zavedeno několik projektů na podporu mediace jako způsobu řešení sporů:

1. Projekt – Bezplatná mediace v rodinných sporech

Rada certifikovaných mediátorů (Sertificētu mediatoru padome) pokračuje v roce 2023 v provádění programu „Mediace v rodinných sporech“, který provádí již od 1. ledna 2017. V rámci tohoto programu, financovaného ze státního rozpočtu, mohou jednotlivci obdržet státem poskytovanou podporu, která spočívá v možnosti zúčastnit se pěti bezplatných sezení s certifikovaným mediátorem za účelem řešení neshod mezi rodiči, jenž se dotýkají i zájmů dětí, a hledání způsobů, jak zlepšit vztahy mezi členy rodiny. V rámci tohoto projektu je díky státní podpoře poskytnuto zúčastněným stranám zdarma prvních pět mediačních sezení (každé v trvání 60 minut) vedených certifikovaným mediátorem. Pokud se spor během pěti sezení nevyřeší, náklady na další služby by již měly hradit strany sporu. Nárok každé osoby na tuto formu podpory je nutno projednat s certifikovaným mediátorem nebo Radou certifikovaných mediátorů (Sertificētu mediatoru padome). Informace o projektu jsou dotyčným osobám zpřístupňovány prostřednictvím soudů a jsou poskytovány rovněž místním orgánům veřejné správy, sociálním službám, rodinným soudům apod.

Pro žádost o službu rodinné mediace je třeba kontaktovat libovolného certifikovaného mediátora, který je do programu zapojen, nebo – pokud nelze dosáhnout shody ohledně výběru mediátora – kontaktovat Radu certifikovaných mediátorů prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu smp@smp.lv nebo telefonicky na čísle 28050777.

Podrobnější informace o programu lze nalézt zde.

2. Pokyny

Každý, kdo má zájem o konzultaci ohledně mediace a způsobů jejího využití, se může obrátit na Radu certifikovaných mediátorů prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu smp@smp.lv nebo telefonicky na čísle +371 28 050 777.

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.