Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Mediace v rodinných věcech

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Právní úprava

Rodinnou mediaci upravuje zákon ze dne 24. února 2012 o mediaci v občanských a obchodních věcech a velkovévodské nařízení ze dne 25. června 2012, kterým se stanoví postup schvalování do funkcí soudního a rodinného mediátora, program speciálního vzdělávání v oblasti mediace a bezplatné konání informační schůzky.

Ustanovení čl. 1251-1 odst. 2 nového občanského soudního řádu uvádí věci, v nichž může soudce stranám navrhnout „rodinnou mediaci“. Konkrétně se jedná o věci:

  • rozvodu, rozluky, rozluky párů žijících v registrovaném partnerství, včetně vypořádání, rozdělení společného jmění manželů a ideálního spoluvlastnictví,
  • vyživovacích povinností, příspěvků na náklady domácnosti, povinnosti péče o dítě a výkonu rodičovské zodpovědnosti.

Postup

Je možné využít běžné mediace nebo soudní mediace v rodinných záležitostech. Běžnou mediaci může zahájit jakákoli strana bez ohledu na předmět, s výhradou použití čl. 1251-22 odst. 2 nového občanského soudního řádu, a mimo jakékoli soudní či rozhodčí řízení. Podmínky uspořádání mediačního postupu se stanoví písemnou dohodou, kterou podepíší zúčastněné strany i mediátor. V případě běžné mediace mohou strany využít jak mediátora schváleného ministerstvem spravedlnosti, tak i neschváleného mediátora.

Jakmile je soudci předložen spor týkající se některé z věcí uvedených ve výše zmíněném čl. 1251-1 odst. 2 nového občanského soudního řádu, může stranám navrhnout mediaci v rodinných záležitostech. Soudce nařídí bezplatnou informativní schůzku, kterou vede schválený mediátor nebo mediátor, který je osvobozen od schválení v Lucembursku za podmínky, že splňuje obdobné či v zásadě srovnatelné požadavky v jiném členském státě Evropské unie podle čl. 1251-3 odst. 1 třetího pododstavce nového občanského soudního řádu. Následující schůzky budou zpoplatněny částkou 57 EUR (částka stanovená velkovévodským nařízením). Soudce stanoví dobu trvání mediace, která nesmí být delší než tři měsíce. Dobu však lze na základě souhlasu stran prodloužit. Fyzické osoby, které nedisponují dostatečnými finančními prostředky, mohou získat finanční podporu na celý postup soudní mediace v rodinných záležitostech.

Je třeba poznamenat, že dohody na základě mediace mají stejný účinek jako soudní rozhodnutí. Podle výše uvedené směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech jsou tyto dohody nehledě na to, zda byly uzavřeny v zahraničí či na vnitrostátní úrovni, vykonatelné v rámci Evropské unie. Úplným či částečným schválením dohody předsedou obvodního soudu (tribunal d’arrondissement) se dohoda stává vykonatelnou. Co se týče rodinné mediace, ověří soudce kromě souladu dohody s veřejným pořádkem i to, zda není proti zájmům dětí, zda lze daný spor řešit prostřednictvím mediace a zda byl příslušný mediátor v dané věci schválený ministerstvem spravedlnosti.

Užitečné odkazy:

Seznam schválených mediátorů

Ministerstvo spravedlnosti (obecné informace o mediaci v občanských a obchodních věcech)

Poslední aktualizace: 09/12/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.