Mediace v rodinných věcech

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Zákon upravující mediaci

Platným zákonem na Maltě je kapitola 474, a to zákon o mediaci.

Co je to mediace?

Je-li dvojice ve sporu týkajícím se rodinných záležitostí, může požádat o pomoc mediátora, aby jí pomohl dospět k smírnému řešení, aniž by bylo nutno se uchýlit k formálnímu soudnímu řízení. Podle maltských právních předpisů představuje mediace povinný krok, který musí dvojice absolvovat před zahájením řízení o rozluce u občanskoprávního soudu (úseku pro věci rodinného práva).

Kdo je to mediátor a jaká je jeho úloha?

Mediátor má stranám pomoci dospět k smírnému řešení. Je to nestranná a nezávislá osoba, kterou určí soud. V některých případech si strany za poplatek volí mediátora samy. Všichni mediátoři mají odbornou kvalifikaci pro výkon této funkce. Většina z nich působí rovněž jako rodinní terapeuti, sociální pracovníci nebo právníci.

Mediátor nemůže předkládat soudu důkazy, pokud jde o skutečnosti sdělené během mediačního řízení, postoupí-li strany věc soudu.

Kdo může požádat o mediaci?

Mediaci lze využít ve věcech:

  • rozluky nebo rozvodu manželství (za předpokladu, že před rozvodem žijí manželé nejméně čtyři roky odděleně),
  • výživného od manžela/manželky,
  • úpravy záležitostí týkajících se nemanželského dítěte, jako je například svěření do péče, práva na styk s dítětem a výživné,
  • změny dohody o rozluce nebo rozvodu manželství,
  • změny dohody upravující svěření dítěte do péče, práva na styk s dítětem nebo výživné.

O mediaci lze požádat i v případě, že se nejedná o manžele.

Jak se mediační řízení zahajuje a z jakých fází sestává?

Za účelem využití mediace musí zúčastněná strana předložit soudnímu úředníkovi písemnou žádost o povolení mediačního řízení. Žádost musí obsahovat jména a adresy obou stran a číslo průkazu totožnosti alespoň té osoby, která ji předkládá. Aby byla žádost platná, není nutný podpis právního zástupce. Tato žádost se předkládá na podatelně rodinného soudu, její podání není zpoplatněno.

Mediaci lze zahájit rovněž oznámením (Note), tento postup se však použije v případě, že se dotčené strany dohodly na většině právních záležitostí. Oznámení obsahuje stejné údaje jako žádost s tím rozdílem, že strany předkládají také návrh dohody, kterou vyhotovili jejich právní zástupci nebo notář. Oznámení musí podepsat obě strany společně u svého notáře, nebo oba jejich právní zástupci a notář.

Po předložení žádosti nebo oznámení je ustanoven mediátor ze seznamu vypracovaného soudem. Mediátora si mohou zvolit i strany soukromě na základě dohody. Mediátor sdělí stranám poštou konkrétní datum, kdy se mají dostavit k soudu. Jednání se konají v soukromé místnosti pouze za účasti mediátora a případně právních zástupců stran, pokud si to strany přejí. Mediace nevyžaduje přítomnost právního zástupce.

Mediátor přezkoumá spolu se stranami možnost usmíření. Jestliže se mediátor domnívá, že zachování manželství nebo vztahu dvojice má naději na úspěch, odkáže strany na poradenskou službu a mediaci pozastaví. Pokud se strany domnívají, že jejich manželství či vztah nemůže dále fungovat, pokusí se mediátor pomoci stranám dospět k dohodě ohledně jejich dětí a majetku.

Podaří-li se stranám dospět ke shodě, je vyhotovena dohoda, kterou mediátor přečte, a pokud jsou strany s obsahem dohody srozuměny, předloží mediátor dohodu oficiálně podatelně, aby ji mohl posoudit soudce. Pakliže soudce dohodu schválí, mohou se strany obrátit na notáře, který dohodu zveřejní a učiní ji oficiální.

Nemohou-li se strany dohodnout, mediace je ukončena a strany mohou postoupit věc soudu. Strany musí zahájit řízení u občanskoprávního soudu (úseku pro věci rodinného práva) do dvou měsíců od ukončení mediace. Jestliže se dvojice neobrátí na soud v uvedené lhůtě, musí řízení zahájit znovu prostřednictvím mediace.

Jak se postupuje v případě, žije-li jedna ze stran v zahraničí?

Přeshraničním sporem je spor, kdy má nejméně jedna ze stran bydliště nebo obvyklý pobyt na Maltě a druhá strana má bydliště nebo obvyklý pobyt v jiném členském státě, a to ke dni, k němuž:

  • se strany dohodnou na využití mediace poté, co spor vznikl,
  • mediaci nařídí soud,
  • podle vnitrostátních právních předpisů vzniká povinnost využít mediaci nebo
  • v případech, kdy soud vydal rozhodnutí nebo příkaz, ode dne vydání tohoto rozhodnutí nebo příkazu.

Osoba, která má bydliště nebo obvyklý pobyt v zahraničí, v těchto případech buď přicestuje na Maltu, nebo udělí svému právnímu zástupci na Maltě plnou moc k zastupování, načež přicestuje na Maltu pouze za účelem podpisu dohody o rozluce. Nezná-li na druhou stranu osoba, která má bydliště nebo obvyklý pobyt na Maltě, místo pobytu svého partnera (ten například z Malty vycestoval nebo dotyčnou osobu opustil), musí předložit žádost o mediaci, v níž tuto skutečnost odpřisáhne, načež je tato žádost ihned uzavřena a dotyčná osoba zahájí soudní řízení proti opatrovníkům, které nepřítomné osobě ustanoví soud.

Poslední aktualizace: 11/01/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.