Mediace v rodinných věcech

Nizozemsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Při mediaci řeší strany spor společně pod dohledem nezávislého mediátora. Mediace se používá především v občanském právu a veřejném právu. Tato forma mimosoudního řešení sporů s sebou přináší řadu výhod. Konflikt se často podaří vyřešit rychleji než u soudu, mediace je také v mnoha případech levnější a kromě toho přispívá k lepším vztahům mezi stranami, jelikož ty se snaží dospět k vyřešení sporu mezi sebou dobrovolně.

Nizozemská federace mediátorů (Mediatorsfederatie Nederland)

V Nizozemsku existuje několik rejstříků mediátorů. Nizozemská federace mediátorů (MfN) spravuje rejstřík mediátorů (Register van Mediators), dříve známý pod názvem NMI-register). V Nizozemské federaci mediátorů jsou zastoupeny největší spolky mediátorů v Nizozemsku. Do rejstříku MfN mohou být zapsáni pouze mediátoři, kteří splňují pečlivě stanovená kritéria kvality. Nizozemská vláda používá normy MfN jako základ pro rejstřík mediátorů, kteří nabízejí svoje služby v rámci systému právní pomoci (rejstřík Rady pro právní pomoc (Raad voor Rechtsbijstand)). Stránky MfN obsahují rovněž nezávislé informace o mediaci a mediátorech v Nizozemsku.

ADR International Register

Dále existuje také rejstřík ADR International Register. Na webových stránkách tohoto rejstříku lze hledat mediátory a konzultovat informace o tématech týkajících se mediace.

Informace o mediaci

V Nizozemsku funguje rovněž iniciativa „Mediation naast rechtspraak“, tedy „mediace místo soudu“. To znamená, že okresní soud nebo odvolací soud, u nějž probíhá řízení, informuje zúčastněné strany o možnosti rozhodnout se pro mediaci. Odvolací soud může kromě toho strany odkázat na tzv. rodičovské šetření (ouderschapsonderzoek), při němž lze cestou mediace rovněž hledat možné řešení problému.

Dalšími úřady, od nichž lze získat informace o mediaci, jsou právní poradna Het Juridisch Loket a Rada pro právní pomoc (Raad voor Rechtsbijstand).

Za určitých okolností mohou být náklady na mediaci zcela nebo částečně proplaceny. Další informace o subvencované mediaci naleznete zde.

Související odkazy

Nizozemská federace mediátorů

ADR International Register

Informace nizozemského soudnictví o mediaci místo soudu

Het Juridisch Loket

Právní pomoc

Rada pro právní pomoc

Poslední aktualizace: 09/02/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.