V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Mediace v rodinných věcech

Severní Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Mediační řízení v rodinných věcech

Rodinná mediace je zcela dobrovolný proces a v Severním Irsku se v současné době nevyžaduje, aby před podáním žaloby soudu bylo uváženo řešení sporu prostřednictvím mediace. Soudy však mediaci podporují a ve vhodných případech vybízejí k jejímu využití. I když postup, který se má použít, není stanoven zákonem, soudy pravděpodobně umožní odročení jednání v případech, kdy se zdá, že by problémy mohly být vyřešeny prostřednictvím mediace. Strany se mohou rovněž obrátit na soud za účelem stanovení vykonatelnosti zprostředkované dohody stejně, jako by se jednalo o rozhodnutí soudu.

V některých případech je k dispozici veřejné financování. Agentura pro právní služby Severního Irska (Legal Services Agency Northern Ireland) uhradila v některých případech náklady na mediaci z prostředků určených na právní pomoc a Ministerstvo zdravotnictví, sociálních služeb a veřejné bezpečnosti poskytuje v současnosti finanční prostředky na mediaci v rodinných sporech před zahájením soudního řízení. Další informace jsou uvedeny na internetových stránkách Family Support Northern Ireland.

Povolání rodinného mediátora

Stát nereguluje odbornou přípravu a akreditaci. Povolání podléhá samoregulaci a požadavky na kvalifikaci a praxi se u přidružených profesních organizací liší. Další informace lze získat na internetových stránkách poskytovatelů a v informační brožuře o alternativách soudního řízení v Severním Irsku (Alternatives to Court in Northern Ireland), která je k dispozici na internetových stránkách NI Direct.

Poslední aktualizace: 11/02/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.