V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Mediace v rodinných věcech

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Povolání rodinného mediátora

Skotská vláda podporuje využívání alternativního řešení sporů (ADR), včetně mediace, při řešení rodinných sporů, ačkoli v případě domácího násilí není mediace vhodná. Rodinná mediace je obecně dobrovolný proces. Ve Skotsku neexistuje povinnost využít alternativní řešení sporů nebo mediaci, třebaže v případě projednávání rodinné věci u soudu může soudce požádat o mediaci.

Chcete-li ve Skotsku vymáhat obsah mediační dohody, lze využít kterýkoli z těchto postupů:

• Můžete se obrátit na soud Court of Session nebo soud Sheriff Court a požádat soud, aby s ohledem na zprostředkovanou dohodu uplatnil svou pravomoc. To znamená, že soud využije svých pravomocí ke změně mediační dohody na soudní rozhodnutí.

• Alternativně mohou být „průkazné“ písemné dohody zaevidovány za účelem výkonu v rejstříku Books of Council and Session nebo v Sheriff Court Books. Průkazným dokumentem je dokument, který splňuje formální požadavky k tomu, aby se považoval za podepsaný, aniž by se vyžadoval důkaz. Pravidla týkající se průkazných dokumentů jsou obsažena ve skotském zákoně o požadavcích na písemnosti z roku 1995 (Requirements of Writing (Scotland) Act 1995). Za účelem evidence dohody v rejstříku Books of Council and Session je třeba se obrátit na správce skotských rejstříků.

Je-li dohoda zaevidována za účelem výkonu, stává se dokument úřední listinou.

Dohody, které byly potvrzeny soudem nebo zaregistrovány jedním z výše uvedených postupů, mohou být vykonatelné v ostatních členských státech EU.

Informace o mediaci ve Skotsku jsou uvedeny na internetových stránkách Skotské mediační sítě (Scottish Mediation Network).

Vnitrostátní právní předpisy týkající se rodinné mediace

Jelikož neexistuje povinnost využít v rodinných sporech mediaci, je k dispozici relativně málo vnitrostátních právních předpisů.

Nicméně skotský zákon o dokazování v občanskoprávním řízení (rodinná mediace) z roku 1995 (Civil Evidence (Family Mediation) (Scotland) Act 1995) obsahuje ustanovení o nepřípustnosti informací o tom, co se stalo během rodinné mediace, jako důkazu v občanskoprávním řízení ve Skotsku.

Poslední aktualizace: 11/02/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.