Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Mediace v rodinných věcech

Španělsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1. Mediační řízení v rodinných věcech

Ve Španělsku je rodinná mediace zcela dobrovolná a v zájmu jejího usnadnění ve věcech zahrnujících mimo jiné přeshraniční rodinnou mediaci obecné právní předpisy o mediaci výslovně umožňují její provedení prostřednictvím videokonference či jiných elektronických prostředků, které umožňují přenos zvuku nebo obrazu. Strany mohou mediaci využít před zahájením soudního řízení nebo v jeho průběhu a dokonce i po jeho skončení ke změně jeho výsledku či usnadnění výkonu soudního rozhodnutí. Pokud tak učiní před zahájením soudního řízení a dospějí k dohodě, je soudní řízení urychleno, jelikož strany využijí zjednodušené řízení, v jehož rámci předloží strany dohodu rodinnému soudu (Juzgado de Familia), který dohodu schválí, není-li v rozporu s právními předpisy či zájmy nezletilých nebo zdravotně postižených dětí páru. Pokud strany nemají nezletilé či zdravotně postižené děti, mohou se rovněž rozhodnout, že dohodu předloží přímo notáři, který ji zaznamená v listině, jež má stejné účinky jako soudní rozhodnutí.

Bylo-li soudní řízení zahájeno, aniž by strany využily mediaci, může soudce s přihlédnutím k okolnostem daného případu souhlasit s tím, aby strany použily mediaci, a rodinný soud je poté odkáže na bezplatnou informační schůzku. Pokud se strany rozhodnou pro mediaci, není soudní řízení pozastaveno, ledaže o to strany požádají, a je-li nakonec dosaženo dohody, soud ji schválí. Není-li dohody dosaženo, nebo nechtějí-li strany mediaci využít, je soudní rozhodnutí vydáno ve všech bodech, na nichž se strany nedohodly.

Rodinná mediace není možná v případě řízení týkajícího se násilí na základě pohlaví, k němuž došlo mezi stranami.

Informační schůzka je bezplatná, samotná mediace však znamená náklady, které hradí strany, nemají-li nárok na právní pomoc. Všechny informace o obsahu a požadavcích na získání právní pomoci jsou k dispozici na internetu na adrese

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita

2. Povolání rodinného mediátora a přístup k mediátorovi

Mediátor musí mít vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání a mimoto musí absolvovat zvláštní odbornou přípravu k provádění mediace, kterou zajišťují instituce akreditované za tímto účelem.

K provádění rodinné mediace se nevyžaduje zápis do registru, byly však zřízeny registry, do kterých se mohou mediátoři zapsat jak na celostátní úrovni (registr mediátorů a institucí poskytujících mediační služby, jehož internetová adresa je uvedena níže – Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación), tak i na úrovni jednotlivých autonomních oblastí.

Co se týká úrovně autonomních oblastí, téměř všechny autonomní oblasti zřídily veřejnou mediační službu. Pokud jde o informace o této službě, navštivte oddíl jejich institucionálních internetových stránek věnovaný mediaci, kde je různě podrobně vysvětlen způsob fungování systému mediace, upraven registr mediátorů, pokud existuje, a uveden odkaz na tento registr. Na internetových stránkách jsou obvykle k dispozici formuláře žádosti o mediaci, které odkazují na specializované instituce, jež byly zřízeny za účelem poskytování mediačních služeb.

Při hledání rodinného mediátora je třeba rozlišovat mezi tím, zda se má mediace uskutečnit po zahájení řízení, nebo nezávisle na řízení. Požaduje-li se mediace po zahájení řízení, odkáže příslušný rodinný soud strany na subjekty poskytující rodinnou mediaci, které jsou k němu přidruženy, zatímco v případě, je-li mediace využita před zahájením soudního řízení či mimo soudní řízení, musí strany vyhledat rodinného mediátora samy. Užitečné mohou být tyto zdroje informací:

– Výše uvedený registr mediátorů a institucí poskytujících mediační služby na celostátní úrovni http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/mediadores-instituciones

– Níže uvedené instituce navržené Ministerstvem spravedlnosti https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion)

– Mediační služby, které pro provincie navrhla Generální rada soudní moci (Consejo General del Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/

– Mediační služby zřízené jednotlivými autonomními oblastmi. Institucionální internetové stránky jednotlivých autonomních oblastí obvykle obsahují příslušné informace.

Kromě výše uvedených informací jsou další údaje o mediačním řízení v rodinných věcech, platných právních předpisech, mediačních službách, které existují v jednotlivých autonomních oblastech, a příslušných náležitostech k dispozici na internetových stránkách Generální rady soudní moci http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion

Poslední aktualizace: 04/09/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.