Mediace v rodinných věcech

Švédsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Rodinná mediace

Jako obecná zásada švédského práva platí, že konsensuální řešení jsou z hlediska zájmů dítěte nejlepší. Z tohoto důvodu byla stanovena pravidla, podle nichž musí být nejprve učiněn pokus přesvědčit rodiče, aby se na věcech týkajících se dítěte dohodli.

Na koho se obrátit

Služby sociální péče mají zvláštní odpovědnost a jsou mimo jiné povinny nabídnout rodičům smírčí řízení (samarbetssamtal). Cílem smírčího řízení je pomoci rodičům dosáhnout dohody; viz podrobnější informace o smírčím řízení. Jestliže rodiče souhlasí, smírné řešení, jehož dosáhli, může být zaneseno do dohody potvrzené službami sociální péče. Rovněž soudy mají povinnost se nejprve pokusit o dosažení dohody mezi rodiči. Jestliže soud neuspěje, může nařídit smírčí řízení či mediaci (medling).

V jakých věcech se lze uchýlit k mediaci a v jakých věcech je mediace nejčastější?

Rodinná mediace se ve věcech řešených u soudu má využívat například v případě, že smírčí řízení nevedlo k žádnému výsledku, nicméně stále ještě existuje možnost, že se rodiče na záležitostech týkajících se dítěte dohodnou.

Jsou stanovena nějaká zvláštní pravidla, která je třeba dodržovat?

Mediátory jmenuje soud. Rozhodnutí o nařízení mediace jako takové nevyžaduje souhlas rodičů, nicméně pro mediátora může být obtížné vykonávat své povinnosti v případě, že některý z rodičů se proti jmenování mediátora aktivně staví. Mediátor na základě konzultace se soudem stanoví, jakým způsobem bude mediace organizována. Pro mediátory není stanoven žádný kodex chování ani jiná obdobná opatření.

Informace a vzdělávání

Neexistuje žádná vnitrostátní vzdělávací organizace určená pro mediátory.

Kolik mediace stojí?

Mediátoři mají nárok na přiměřenou odměnu za svou práci, čas a náklady. Tyto náklady nese stát.

Poslední aktualizace: 25/01/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.