Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace v rodinných věcech

Informace o řadě otázek týkajících rodinné mediace, například přeshraničního kontextu, zásad a nákladů...

Co je to přeshraniční rodinná mediace?

Přeshraniční rodinná mediace je postup, který vede mediátor – nestranná, kvalifikovaná třetí osoba (případně více takových osob). Mediátor nemá pravomoc přijímat rozhodnutí, pomáhá však stranám k tomu, aby znovu navázaly komunikaci a samy dospěly k řešení problému.

Dosažená dohoda je řešením, které je přizpůsobeno kontextu příslušného sporu, a v případě, že se týká dítěte, zajišťuje, aby rozhodnutí rodičů zohledňovala nejlepší zájem tohoto dítěte.

Oblast rodinných věcí zahrnuje: rodičovskou zodpovědnost, právo styku s dítětem, únos dítěte, opatření na ochranu dětí, vyživovací povinnost vůči dětem či bývalým partnerům a další důsledky rozvodu nebo rozluky.

Partneři jsou vybízeni k tomu, aby přijali odpovědnost za rozhodnutí, která se týkají jejich rodiny, a konflikty se pokusili řešit nejprve mimo soudní systém.

Mediace tak může navodit konstruktivní atmosféru pro diskusi a zajistit spravedlivé jednání mezi rodiči, jež rovněž zohledňuje nejlepší zájem dítěte.

Na následujících stránkách naleznete bližší informace o těchto tématech:

Hlavní zásady a fáze mediace

Specifika přeshraniční mediace

Náklady na přeshraniční mediaci

Právní kontext přeshraniční mediace

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Jak mediace funguje?

Jako strana konfliktu můžete o mediaci požádat ve všech členských státech. V některých členských státech může soudce strany sporu vyzvat, aby se o mediaci pokusily.

Souhlasí-li s využitím mediace všechny strany, stanoví vybraný mediátor plán mediace. Způsob, jakým je mediátor vybrán, závisí na konkrétní zemi – tyto informace lze nalézt na příslušné národní stránce dostupné na této stránce vpravo.

Právní zástupci mohou hrát důležitou úlohu tím, že poskytnou právní informace, které strany potřebují k tomu, aby mohly učinit informovaná rozhodnutí.

Požádají-li o to obě strany, mohou být dohody uzavřené na základě mediace vymahatelné. Toho lze dosáhnout například tím, že příslušnou dohodu schválí soud nebo ji ověří notář.

Dohodu uzavřenou na základě mediace mohou přezkoumat právní zástupci, aby se zajistilo, že má právní účinek ve všech dotčených právních systémech.

Proč mediaci zkusit?

 • Dává vám to možnost mít výsledek vašeho sporu pod kontrolou.
 • Mediace poskytuje prostředí, které je pro zúčastněné strany přívětivé a kdy mají otěže v rukou.
 • Mediace vám umožňuje revidovat a upravit rozsah konfliktu.
 • Přijímáte rozhodnutí a dohadujete si obsah dohody, ale dosažení dohody není podmínkou.
 • Pokusíte-li se o mediaci, nepozbýváte tak právo podat žalobu ani pokračovat v soudním sporu.
 • Jde o situaci výhodnou pro všechny strany, které se mediace účastní.
 • Mediátor je nestrannou a školenou osobou, která vám může být nápomocna k tomu, abyste se sami pokusili nalézt vhodné řešení.
 • Oproti soudnímu řízení je mediace poměrně málo nákladná.
 • Mediace probíhá poměrně rychle. Lze ji snadno naplánovat kdykoli tak, aby to stranám vzájemně vyhovovalo, a může se uskutečnit na řadě míst.
 • Mediace umožňuje flexibilní (přizpůsobená) řešení a pomáhá zachovat nebo vybudovat konstruktivní budoucí vztahy a kontakty mezi stranami.
 • Mediace umožňuje podporu a poradenství ze strany právního zástupce.
 • Mediace může snížit riziko budoucích soudních sporů.

Tento odkaz vás dovede na stránku Vyhledání mediátora.

Omezení mediace

Ukáže-li se, že věc není pro mediaci vhodná nebo že jedna ze stran či obě strany nejsou ochotny se o mediaci pokusit, je zapotřebí zásah soudních orgánů. Při zjišťování, zda je věc pro mediaci vhodná, je třeba věnovat zvláštní pozornost identifikaci možných rizik, jako je domácí násilí a jeho stupeň, zneužívání drog či alkoholu, zneužívání dětí atd. O vhodnosti musí být u každé věci rozhodováno jednotlivě a na základě norem uplatňovaných mediátorem a mediační organizací.

Poslední aktualizace: 11/05/2022

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.