Familiemægling

Belgien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Mægling reguleres af reglerne i loven af 21. februar 2005. Mægling på det familieretlige område såvel som enhver anden form for mægling kan finde sted inden for rammerne af en retssag (retsmægling) eller udenretsligt (frivillig mægling).

Mægling, der indledes efter anmodning fra en af parterne, eller som foreslås af retten, er en proces der forudsætter, at parterne giver samtykke hertil.

Parterne enes om at udpege en bestemt mægler, jf. retsplejelovens artikel 1734, stk. 1, der er godkendt af den føderale mæglingskommission. En af parterne kan når som helst bringe mæglingen til ophør, jf. retsplejelovens artikel 1729. Mæglingen kan angå tvisten i sin helhed, eller kun en del af den, jf. retsplejelovens artikel 1735, stk. 2.

I alle retssager, der behandles af familieretten, orienterer justitssekretæren, så snart stævningen er indgivet, parterne om muligheden for mægling og giver dem alle relevante oplysninger herom, jf. retsplejelovens artikel 1253c, stk. 1. I sager, hvor skilsmissebegæringen støttes på, at forholdet er brudt uigenkaldeligt sammen, kan retten suspendere sagen i en periode, der ikke kan overstige en måned, hvor parterne kan søge oplysninger om mægling, jf. retsplejelovens artikel 1255, stk. 6, andet afsnit. Familierettens forligsafdelinger er imidlertid underlagt princippet om, at det skal tilstræbes, at parterne når til enighed, jf. retsplejelovens artikel 731: Det er dommerne, der skal forsøge at forlige parterne, også selv om de ikke træffer endelig afgørelse i sagen. Retsplejelovens regler om mægling giver nemlig ikke dommerne adgang til at optræde som mægler.

Mæglingen finder sted i fuld fortrolighed, og mægleren er underlagt tavshedspligt, jf. retsplejelovens artikel 1728, stk. 1.

Mæglingsproceduren består af tre faser:

- Retten udpeger en mægler

- Retten udsætter sagen og fastsætter et forskud på mæglerens honorar.

- Udfaldet af mæglingen: Hvis mæglingen bærer frugt, udfærdiger parterne et skriftligt forlig, der kan stadfæstes af retten. Hvis mæglingen ikke har båret frugt, kan parterne anlægge en retssag eller fortsætte en sådan, eller i fællesskab begære en ny mægler udpeget.

Honorarets og omkostningernes størrelse, samt betalingen heraf aftales på forhånd af parterne og mægleren.

Følgende link fører til en national hjemmeside, hvor der findes en liste over mæglere på det familieretlige område : http://www.fbc-cfm.be/fr/trouver-un-mediateur

Følgende link fører til en national hjemmeside, der indeholder oplysninger om familiemægling og om mægling i det hele taget: http://www.fbc-cfm.be/fr/mediation

Følgende link fører til belgisk lovgivning om mægling på det familieretlige område: http://www.fbc-cfm.be/fr/content/national-0

Sidste opdatering: 17/01/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.