Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Familiemægling

Kroatien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

MÆGLING

Den 1. november 2015 trådte en ny lov om familieretlige anliggender (Obiteljski zakon) (Narodne Novine) (NN, Republikken Kroatiens statstidende) nr. 103/15 og 98/19) i kraft i Republikken Kroatien. Den består af 10 separate dele, hvor den syvende del regulerer området for obligatorisk rådgivning og familiemægling.

Obligatorisk rådgivning er en måde at hjælpe familiemedlemmer med at indgå aftaler om familieforhold på, samtidig med at der tages særligt hensyn til beskyttelsen af familieforhold, der involverer et barn, og til retsvirkningerne af manglende enighed og indledning af retssager, hvor barnets personlige rettigheder afgøres. Den obligatoriske rådgivning varetages af et hold eksperter fra det kroatiske institut for socialt arbejdes (Hrvatski zavod za socijalni rad) relevante regionalkontor i henhold til barnets faste eller midlertidige bopæl eller stedet for ægtefællernes eller de samlevendes sidste fælles faste eller midlertidige bopæl. I henhold til loven om familieretlige anliggender må der ikke udføres obligatorisk rådgivning forud for anlæggelse af tvangsfuldbyrdelses- og sikringssager. Familiemedlemmer deltager i den obligatoriske rådgivning personligt og uden befuldmægtigede.

Obligatorisk rådgivning udføres: 1. inden der indledes skilsmissesag mellem ægtefæller, der har et mindreårigt fællesbarn, og 2. inden der indledes anden retssag om udøvelse af forældremyndigheden og samværsret med et barn. Forud for indledningen af en skilsmissesag udføres der ikke obligatorisk rådgivning med hensyn til ægtefæller, der: 1. er frataget aftaleevnen, hvis de ikke er i stand til at forstå betydningen og konsekvenserne af processen selv med ekspertbistand, 2. har svækket dømmekraft eller 3. har ukendt fast eller midlertidig bopæl.

Obligatorisk rådgivning iværksættes efter ansøgning fra den ene part, som indgives til et socialcenter i skriftlig form eller registreres mundtligt. Efter modtagelsen af ansøgningen om obligatorisk rådgivning er socialcentret forpligtet til at aftale et møde og indkalde parterne. Såfremt socialcentret vurderer, at et fællesmøde under de givne omstændigheder ikke vil være nyttigt, eller hvis en eller begge parter anmoder herom af berettigede grunde, aftales og gennemføres særskilte samtaler med parterne.

Familiemægling er en proces, hvor familiemedlemmer deltager frivilligt. Som undtagelse er det første familiemæglingsmøde forud for indledning af en skilsmissesag obligatorisk.

Familiemægling er en proces, hvor parterne forsøger at løse en familietvist efter aftale med bistand fra en eller flere familiemæglere. En familiemægler er en upartisk og særligt uddannet person, der er optaget i registret over familiemæglere. Hovedformålet med familiemæglingen er at opnå en plan for fælles forældremyndighed og andre aftaler med hensyn til barnet. Udover at opnå dette formål kan parterne i forbindelse med familiemægling også blive enige om andre forhold vedrørende aktiver og andre spørgsmål.

Familiemægling udføres ikke: 1. i sager, hvor et socialcenters eksperter eller familiemægleren vurderer, at det ikke er muligt for ægtefællerne at deltage i familiemæglingen på lige vilkår som følge af vold i hjemmet, 2. hvis den ene eller begge ægtefæller er frataget aftaleevnen og er ude af stand til at forstå processens betydning og retsvirkninger, selv med sagkyndig bistand, 3. hvis den ene eller begge ægtefællers dømmekraft er forringet, og 4. hvis en ægtefælles midlertidige eller faste bopæl er ukendt.

Familiemægling kan udføres uanset en retssag og kan udføres forud for retssagens anlæggelse, under retssagen eller efter dens afslutning. I henhold til loven om familieretlige anliggender gennemføres familiemægling ikke forud for anlæggelse af tvangsfuldbyrdelses- og sikringssager. Som en undtagelse kan retten under fuldbyrdelsesprocessen med henblik på udøvelse af samvær med barnet foreslå parterne, at de benytter sig af familiemægling. Retten kan således efter afhøring af parterne og under hensyntagen til sagens omstændigheder udskyde fuldbyrdelsen i 30 dage og påbyde, at en fagperson taler med barnet, eller foreslå parterne, at de benytter sig af familiemægling for at løse tvisten ved at opnå en aftale. Retten kan om nødvendigt træffe en afgørelse, der nærmere præciserer udøvelsen af samvær under samtalen med en fagperson eller familiemæglingen, men retten vælger ikke denne fremgangsmåde, hvis der er forsøgt familiemægling uden held, eller hvis det er nødvendigt med en hurtig indgriben.

Familiemægleren og andre personer, der er involveret i processen med familiemægling, er forpligtet til at beskytte fortrolige oplysninger og data, som de får kendskab til under processen med familiemægling i forhold til tredjepersoner, medmindre: 1. det er nødvendigt at videregive oplysninger med henblik på at gennemføre eller udføre aftalen, eller 2. hvis det er nødvendigt at videregive oplysninger for at beskytte et barn, hvis trivsel er i fare, eller for at forhindre en alvorlig krænkelse af en persons mentale og fysiske integritet. Familiemægleren er forpligtet til at oplyse parterne om rækkevidden af fortrolighedsprincippet.

For så vidt angår den aftale, der indgås under familiemægling, fastsætter lov om familieretlige anliggender, at planen for fælles forældremyndighed eller andre aftaler, der indgås i forbindelse med familiemægling, skal være skriftlige og underskrives af alle parter, og at de svarer til et eksigibelt dokument, hvis retten godkender dem i en sag under den frivillige retspleje efter forslag fra parterne.

Hvis parterne ikke når til enighed om planen om fælles forældremyndighed eller om et andet omstridt familieforhold, vil familiemægleren i rapporten om suspension af familiemæglingen angive, om begge parter har deltaget aktivt. Rapporten om suspension af familiemægling udleveres til deltagerne. Familiemægleren fremsender rapporten om suspensionen af familiemægling til den ret, som udsatte sagen som følge af familiemæglingsprocessens gennemførelse.

I tilfælde af at parterne under retssagen i enighed foreslår at løse tvisten ved familiemægling, kan retten udsætte sagen, i hvilket tilfælde den vil fastsætte en frist på tre måneder, inden for hvilken parterne kan forsøge at løse tvisten ved familiemægling. I tilfælde af at retten under retssagen vurderer, at der er mulighed for at nå til enighed om familietvisten, kan den også foreslå parterne at benytte sig af familiemægling. Hvis parterne er enige om at benytte sig af familiemægling, udsætter retten sagen og fastsætter en frist på tre måneder, inden for hvilken parterne kan forsøge at løse tvisten ved familiemægling. Hvis det ikke lykkes parterne at løse tvisten inden for den frist på tre måneder, som en ret har fastsat for familiemægling, eller hvis parterne foreslår at fortsætte retssagen inden udløbet af denne frist, fortsætter retten sagens behandling. Inden der træffes afgørelse om udsættelse af sagen, er retten forpligtet til at vurdere, om udsættelsen er hensigtsmæssig under hensyn til behovet for hurtig indgriben i sager, hvor der tages stilling til et barns rettigheder og interesser.

I forbindelse med familiemægling er familiemægleren forpligtet til at informere deltagerne om, at de skal varetage barnets trivsel, og han eller hun kan tillade børn at give udtryk for deres mening i processen med familiemægling med deres forældres samtykke.

Den familiemægler, der har forestået familiemæglingen, må ikke deltage i udformningen af sagkyndige udtalelser eller familievurderinger eller på anden måde deltage i retssager, hvor tvisten mellem de parter, der har deltaget i familiemægling, afgøres, undtagen i tilfælde, der er foreskrevet ved lov.

Hvis familiemæglingen varetages af familiemæglere ansat i det sociale system, betaler parterne ikke honorar for familiemæglernes arbejde. Hvis familiemæglingen varetages af familiemæglere uden for det sociale system, afholder parterne omkostningerne ved deres deltagelse.

Bestemmelserne om mægling anvendes i forbindelse med familiemægling på en hensigtsmæssig måde.

For yderligere oplysninger henvises til:

Lov om familieretlige anliggender (NN nr. 103/15 og 98/19)

Regler om obligatorisk rådgivning (Pravilnik o obveznom savjetovanju, NN nr. 123/15)

Regler om familiemægling (Pravilnik o obiteljskoj medijaciji, NN nr. 123/15, 132/15 og 132/17)

Mæglingsloven (Zakon o mirenju, NN nr. 18/11)

Sidste opdatering: 03/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.