Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Familiemægling

Estland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Familiemægling eller mægling i familietvister er primært rettet mod forældre, der er ved at blive skilt eller separeret, og som har brug for bistand fra en upartisk specialist, der kan mægle mellem de uenige parter og lette kommunikationen og samarbejdet mellem parterne om spørgsmål i relation til fremtidige ordninger vedrørende deres børn, således at de kan indgå aftaler om disse ordninger. Formålet med mæglingen er ikke at indgå forlig, men først og fremmest at finde nogle ordninger, der fungerer.

Parterne betaler mægleren et aftalt vederlag for gennemførelsen af mæglingsproceduren og de dermed forbundne omkostninger. Mægleren kan kræve, at parterne betaler et forskud på mæglingsomkostningerne.

Denne tjeneste er tilgængelig og finansieres på følgende måde:

  1. Den lokale myndighed på det sted, hvor barnet bor, henviser parterne til tjenesten, og den pågældende lokale myndighed afholder delvist omkostningerne til mæglingen.
  2. Der anlægges en retssag, hvorefter retten henviser parterne til tjenesten, parterne betaler selv for tjenesten eller ansøger, når der er mulighed herfor, om retshjælp efter de estiske regler.
  3. Mæglingen foranstaltes på initiativ af en velinformeret forælder og for dennes regning.

Ifølge mæglingsloven kan mægleren være:
1) en fysisk person, som parterne har overdraget mæglingen til i deres konflikt (f.eks. en specialist, der er uddannet i psykologi, på det sociale område (herunder beskyttelse af børn og socialt arbejde) eller på det retlige område). Mægleren kan gribe ind gennem en juridisk person, med hvem han eller hun har et ansættelsesforhold eller et andet kontraktforhold
2) en advokat, der har indgivet en erklæring herom til det estiske advokatsamfund
3) en notar, der har indgivet en erklæring herom til notarkammeret
4) i et tilfælde, der er omhandlet i loven om forlig, et statsligt forligsorgan eller en lokal myndighed.

I Estland er tilrettelæggelsen af familiemæglingstjenesten reguleret i følgende lovgivning:

I Estland repræsenteres familiemæglerne i dag af Eesti Lepitajate Ühing (sammenslutningen af estiske mæglere) og Lepituse Instituut (instituttet for mægling).

Sidste opdatering: 31/01/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.