På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Familiemægling

Gibraltar
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Mægling på det familieretlige område er en frivillig proces. Domstolene i Gibraltar tilskynder til mægling i sager, hvor der er en reel mulighed for, at mægling kan hjælpe parterne med at løse eller begrænse deres uenigheder. Forskellige juridiske aktører er kvalificerede som mæglere. De kan blive pålagt at mægle i familietvister. Endvidere mægler Family and Children Team under Social Services mellem de parter, der henvises til dem af domstolene. Der findes ingen lovgivning om mægling på det familieretlige område.

Der findes ikke noget websted med en liste over familiemæglere, og der findes heller ikke et websted med oplysninger om mægling på det familieretlige område eller mægling generelt.

Sidste opdatering: 11/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.