Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Familiemægling

Italien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Familiemægling er en proces, som ægtefæller eller partnere, der oplever vanskeligheder, frivilligt kan beslutte at benytte sig af til at løse deres konflikter med støtte fra en eller flere mæglere. Det er mæglernes opgave at støtte kommunikationen og hjælpe parret med at løse både de følelsesmæssige og de materielle aspekter, der er forbundet med en separation (deling af værdier, underholdsbidrag, tildeling af ægteparrets hjem osv.). Deres opgave består også i at opfordre parret til at strukturere aftalerne, så de tager størst muligt hensyn til behovene hos alle familiemedlemmer.

Mægling er generelt underlagt lovdekret nr. 28 af 4. marts 2010, med senere ændringer, vedrørende "Gennemførelse af artikel 60 i lov nr. 69 af 18. juni 2009 vedrørende mægling med henblik på bilæggelse af civil- og handelsretlige tvister".

Denne lov fastlægger proceduren for bilæggelse af tvister vedrørende omsættelige rettigheder i forbindelse med anvendelsen af udenretlige procedurer. I forbindelse med visse tvister er det udtrykkeligt anført, at mægling er en forudsætning for, at det første processkrift kan antages til behandling.

I familieretlige sager er det kun tvister, der vedrører forretningsaftaler mellem familiemedlemmer (dvs. kontakter, hvorved the forretningsejeren helt eller delvist overfører sin virksomhed til en eller flere efterkommere), der kræver forudgående mægling.

For alle andre familietvister er mægling frivillig.

Dog kan retten i sager om forældremyndighed udsætte afsigelsen af sin kendelse for at give parterne mulighed for at nå frem til en aftale gennem mægling med hjælp fra sagkyndige, navnlig hvad angår beskyttelse af børns moralske og materielle interesser.

Mægling kan finde sted hos eller gennem offentlige eller private organer, som er behørigt opført på justitsministeriets fortegnelse over konfliktmæglere.

Listen over konfliktmæglere kan findes på følgende hjemmeside:

https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX

Advokater, som er medlem af den italienske advokatsammenslutning, har ret til at fungere som konfliktmæglere.

Mange kommuner tilbyder konfliktmægling for familier gennem deres familierådgivningscentre, sociale tjenester eller lokale sundhedsmyndigheder.

En anden procedure – som er forskellig fra mægling, men som også finder sted med henblik på udenretlig bilæggelse af tvister - er bistået forhandling. Denne er reguleret af lovdekret nr. 132 af 12. september 2014, konverteret med ændringer af lov nr. 162 af 10. november 2014.

Bistået forhandling henviser til en aftale (kendt som en "forhandlingsaftale"), gennem hvilken parterne erklærer sig enige i at "samarbejde loyalt for at bilægge tvisten i mindelighed". Aftalen skal udarbejdes skriftligt med hjælp fra en eller flere advokater for at være gyldig og skal vedrøre omsættelige rettigheder.

I modsætning til andre aftaler, der opnås gennem konfliktmægling, kan aftaler opnået gennem bistået forhandling håndhæves og medføre, at der pålægges udstedelse af pantebreve som sikkerhed.

Ligesom det er tilfældet med konfliktmægling kan bistået forhandling være både obligatorisk eller frivillig.

I familieretlige sager er bistået forhandling altid frivillig.

Loven regulerer bistået forhandling i sager vedrørende separation og skilsmisse med henblik på at opnå en bilæggelse gennem samtykke eller en ændring af de tidligere fastsatte betingelser.

For par uden mindreårige børn (eller myndige børn med manglende retsevne) fremsendes aftalen til dommeren ved den kompetente domstol, der meddeler advokaterne, at der ingen hindring er for bilæggelsen, såfremt han eller hun ikke har konstateret uregelmæssigheder ved aftalen.

I tilfælde af par med mindreårige børn (eller myndige børn med manglende retsevne) skal aftalen inden 10 dage sendes til dommeren ved den kompetente domstol med henblik på at vurdere, at den sikrer børnenes interesser. Hvis vurderingen er positiv, godkender dommeren aftalen. I modsat fald sender han eller hun aftalen til formanden for domstolen, som indkalder parterne inden for de næste 30 dage.

En aftale, som indgås og godkendes på denne måde har samme retsvirkning som og træder i stedet for bestemmelserne om separation eller skilsmisse og ændrer betingelserne herfor.

Som følge af ikrafttrædelsen af lov nr. 76 af 20. maj 2016 kan parterne også benytte sig af bistået forhandling i tilfælde af opløsning af civilt partnerskab mellem personer af samme køn.

Sidste opdatering: 21/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.