Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Familiemægling

Letland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Letland har vedtaget en lov om mægling (Mediācijas likums), som har været i kraft siden den 18. juni 2014, for at fremme alternative metoder til konfliktløsning.

Den mæglingsmodel, som en ret skal anbefale i tilfælde af en civilretligt sag, trådte i kraft den 1. januar 2015. Det fremgår af modellen, at en dommer har pligt til at foreslå, at der anvendes mægling for at løse konflikten i løbet af en retssags forskellige faser (efter at sagen er indledt, i løbet af sagens forberedelse, den indledende høring, sagens behandling og frem til gennemgangen af sagens realitet).

Der er gennemført flere projekter, som har til formål af fremme brugen af mægling til konfliktløsning:

1. Projekt "Gratis mægling i forbindelse med familiekonflikter"

Siden den 1. januar 2017 har personer som led i et statsfinansieret program haft mulighed for at nyde godt af støtte fra staten. De kan deltage i fem gratis møder med en certificeret mægler med det formål at løse uenigheder mellem forældre, som også vedrører barnets tarv, og at finde en måde at forbedre familierelationerne på. Som led i projektet garanterer støtten fra staten, at parterne gratis kan deltage i de fem første mæglingsmøder (af hver en times varighed), som ledes af en certificeret mægler. Hvis konflikten ikke løses i løbet af de første fem møder, må parterne selv afholde udgifterne til de efterfølgende møder. Hvis man vil vide, om man har ret til denne ydelse, skal man henvende sig til en certificeret mægler eller til Rådet for certificerede mæglere. Der findes flere oplysingerne om projektet ved retterne, og oplysningerne er også videregivet til de lokale myndigheder, de sociale tjenester, familieretterne (bāriņtiesa) osv.

Det er tanken, at projektet skal omfatte 300 par med børn, således at både forældre, som allerede har indbragt en sag for retten, og forældre, som endnu ikke har indbragt en sag, kan finde en løsning på deres uenigheder og konflikter. Formålet er at redde ægteskabet eller i det mindste at finde en foruftig løsning på problemerne, således at forældrene kan opretholde en fornuftig kontakt og sikre, at de fremover kan kommunikere og nå til enighed om spørgsmål vedrørende forældremyndigheden og barnets skolegang og uddannelse.

Listen over certificerede mæglere, som deltager i projektet, findes her: https://sertificetimediatori.lv

2. Rådgivning

Enhver har mulighed for at indhente rådgivning om mægling og mæglings forskellige anvendelsesområder ved at kontakte Rådet for certificerede mæglere (Sertificētu mediatoru padome) pr. telefon på +371 28 050 777.

Sidste opdatering: 07/04/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.