Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Familiemægling

Letland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Letland har vedtaget en lov om mægling (Mediācijas likums), som har været i kraft siden den 18. juni 2014, for at fremme alternative metoder til konfliktløsning.

Den mæglingsmodel, som en ret skal anbefale i tilfælde af en civilretligt sag, trådte i kraft den 1. januar 2015. Det fremgår af modellen, at en dommer har pligt til at foreslå, at der anvendes mægling for at løse konflikten i løbet af en retssags forskellige faser (efter at sagen er indledt, i løbet af sagens forberedelse, den indledende høring, sagens behandling og frem til gennemgangen af sagens realitet).

Der er gennemført flere projekter, som har til formål af fremme brugen af mægling til konfliktløsning:

1. Gratis mæglingskonsultationer i retterne, såkaldte "mæglingspaneler", som udbydes af Rådet for certificerede mæglere (Sertificētu mediatoru padome) (de gælder bl.a. familiemægling)

Siden den 15. september 2016 har justitsministeriet efter fælles aftale med Rådet for certificerede mæglere gennemført et pilotprojekt, hvor enhver person, som er nået til det tidspunkt, hvor en civilretlig sag skal afgøres ved retten, har ret til en times gratis konsultation med en certificeret mægler. Der er adgang til disse gratis konsultationer med certificerede mæglere, som anbefales af retten, ved flere retter i Riga og i hele Letland. Som led i projektet informeres parterne i løbet af en konsultation med en certificeret mægler om, hvad mæglingen består i, hvordan den forløber, og hvilke regler der gælder for mægling. Der foretages ligeledes en vurdering af muligheden for at løse den pågældende konflikt ved mægling.

2. Projekt "Gratis mægling i forbindelse med familiekonflikter"

Siden den 1. januar 2017 har personer som led i et statsfinansieret program haft mulighed for at nyde godt af støtte fra staten. De kan deltage i fem gratis møder med en certificeret mægler med det formål at løse uenigheder mellem forældre, som også vedrører barnets tarv, og at finde en måde at forbedre familierelationerne på. Som led i projektet garanterer støtten fra staten, at parterne gratis kan deltage i de fem første mæglingsmøder (af hver en times varighed), som ledes af en certificeret mægler. Hvis konflikten ikke løses i løbet af de første fem møder, må parterne selv afholde udgifterne til de efterfølgende møder. Hvis man vil vide, om man har ret til denne ydelse, skal man henvende sig til en certificeret mægler eller til Rådet for certificerede mæglere. Der findes flere oplysninger om projektet ved retterne, og oplysningerne er også videregivet til de lokale myndigheder, de sociale tjenester, familieretterne (bāriņtiesa) osv.

Det er tanken, at projektet skal omfatte 300 par med børn, således at både forældre, som allerede har indbragt en sag for retten, og forældre, som endnu ikke har indbragt en sag, kan finde en løsning på deres uenigheder og konflikter. Formålet er at redde ægteskabet eller i det mindste at finde en fornuftig løsning på problemerne, således at forældrene kan opretholde en fornuftig kontakt og sikre, at de fremover kan kommunikere og nå til enighed om spørgsmål vedrørende forældremyndigheden og barnets skolegang og uddannelse.

Listen over certificerede mæglere, som deltager i projektet, findes her: http://sertificetimediatori.lv/

Sidste opdatering: 03/12/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.