Familiemægling

Malta
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Lovgivning om mægling

Den relevante maltesiske lov er kapitel 474, dvs. mæglingsloven.

Hvad er mægling?

Hvis et par har en familieretlig tvist med hinanden, kan de anmode om hjælp fra en retsmægler, som kan hjælpe dem med at nå til et forlig, så sagen ikke behøver at gå formelt videre til domstolen. I henhold til maltesisk lovgivning er det obligatorisk for parret at søge mægling, før der anlægges en retssag om separation ved Civil Court (Family Section).

Hvem er retsmægleren, og hvad er dennes rolle?

Retsmægleren er der for at hjælpe parterne med at nå til et forlig. Retsmægleren er en upartisk og uafhængig person, som er udpeget af domstolen. I nogle tilfælde vælger parterne selv mægleren mod et gebyr. Alle retsmæglere har de faglige kvalifikationer til at udøve erhvervet. De fleste af dem er også familieterapeuter, socialrådgivere eller advokater.

Retsmægleren kan aldrig vidne i retten om det, der bliver sagt under mæglingsprocessen, hvis parterne beslutter at gå rettens vej.

Hvem kan ansøge om mægling?

Mægling kan benyttes i følgende tilfælde:

  • separation eller skilsmisse (en forudsætning for skilsmisse er, at ægtefællerne har boet hver for sig i mindst fire år)
  • ægtefællebidrag
  • regulering af forhold vedrørende et barn født uden for ægteskab, f.eks. pasning og forældremyndighed, ret til samvær og børnebidrag
  • ændring af kontrakten om separation eller skilsmisse
  • ændring af kontrakt om børnepasning og forældremyndighed, ret til samvær eller børnebidrag.

Man behøver ikke at være gift for at ansøge om mægling.

Hvordan igangsættes mæglingsprocessen, og hvordan foregår den?

Den, der søger mægling, skal først skrive et brev, adresseret til justitssekretæren, og ansøge om tilladelse til at påbegynde en mæglingsproces. Brevet skal indeholde begge parters navne og adresser og mindst afsenderens personnummer. Brevet behøver ikke at være underskrevet af en advokat for at være gyldigt. Brevet registreres i Family Court Registry, og det er gratis.

Mægling kan også iværksættes ved et notat, men den procedure anvendes, når begge de involverede parter allerede er enige om de fleste juridiske spørgsmål. Notatet indeholder de samme oplysninger som brevet, men forskellen er, at parterne også fremlægger en kontrakt udarbejdet af deres advokater eller en fælles notar. Notatet underskrives af begge parter samt notaren eller begge parters advokater og notaren.

Når et brev eller notat er registreret, udpeges en retsmægler fra domstolens liste. Parterne kan også indbyrdes aftale selv at vælge en mægler. Retsmægleren indkalder parterne pr. brev med en specifik mødedato i retten. Møderne holdes i et separat rum kun med retsmægleren og parternes advokater, såfremt de måtte ønske det. Der behøver ikke at være en advokat til stede under mæglingen.

Retsmægleren undersøger sammen med parterne mulighederne for forsoning. Hvis retsmægleren mener, at der er håb for, at parrets ægteskab eller forhold kan fortsætte, kan retsmægleren sende dem videre til parterapi og suspendere mæglingsprocessen. Hvis parterne føler, at deres ægteskab eller forhold ikke længere kan fungere, forsøger retsmægleren at hjælpe dem med at nå en aftale om deres børn og deres aktiver.

Hvis parterne når en aftale, udarbejder retsmægleren en kontrakt, som han/hun læser, og hvis parterne er tilfredse med kontraktens indhold, fremsender retsmægleren den formelt til Family Court Registry, så en dommer kan se på den. Hvis dommeren godkender kontrakten, kan parterne derefter gå til en notar, som offentliggør kontrakten, så den bliver officiel.

Hvis parterne ikke kan blive enige, afsluttes mæglingen, og parterne kan gå videre med en retssag. Parterne skal anlægge retssagen ved Civil Court (Family Section) senest to måneder fra tidspunktet for mæglingens afslutning. Hvis tidsfristen ikke overholdes, skal parret gennemgå en ny mæglingsproces.

Hvad sker der, hvis den ene part bor i udlandet?

En grænseoverskridende tvist er en tvist, hvor mindst en af parterne bor eller har sit sædvanlige opholdssted på Malta og den anden part bor eller har sit sædvanlige opholdssted i en anden medlemsstat på den dato, hvor:

  • parterne aftaler at søge mægling, efter at tvisten er opstået
  • retten beslutter, at mægling skal finde sted
  • national ret indebærer en forpligtelse til at benytte mægling eller
  • hvor domstolen har afsagt en kendelse, på datoen for afsigelsen.

I sådanne tilfælde skal den person, der bor eller har opholdssted i udlandet, enten rejse til Malta eller give sin advokat på Malta fuldmagt til at repræsentere sig, hvorved han/hun derefter kun rejser til Malta for at underskrive separationskontrakten. På den anden side, hvis den, der bor eller har sit sædvanlige opholdssted på Malta, ikke ved, hvor partneren bor (partneren har f.eks. forladt Malta eller forladt ham/hende), skal han/hun fremlægge et mæglingsbrev med en edsvoren erklæring herom, og brevet lukkes straks, hvorefter den pågældende anlægger en retssag mod den fraværendes kuratorer, som udpeges af domstolen.

Sidste opdatering: 11/01/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.