Familiemægling

Nederlandene
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Ved en mægling bilægger parterne deres tvist under ledelse af en uafhængig mægler. Mægling anvendes især på det civil- og offentligretlige område. Denne form for udenretslig bilæggelse af tvister har en lang række fordele. En tvist løses ofte hurtigere, end hvis sagen indbringes for domstolene. Desuden er mægling i mange tilfælde billigere. Ved mægling er det desuden lettere for parterne at bevare deres relationer og søge en løsning i en frivillig proces.

Sammenslutningen af retsmæglere i Nederlandene (Mediatorsfederatie Nederland)

I Nederlandene findes der forskellige registre over retsmæglere. Sammenslutningen af retsmæglere i Nederlandene (Mediatorsfederatie Nederland – MfN) fører et mæglerregister (Register van Mediators, tidligere NMI-register). MfN er en sammenslutning af de største foreninger af retsmæglere i Nederlandene. MfN-registret omfatter kun retsmæglere, der opfylder nøje overvejede kvalitetskriterier. De nederlandske myndigheder anvender MfN's standarder som grundlag for registret over mæglere, der kan beskikkes [retshjælpsrådets register – (Raad voor Rechtsbijstand)]. MfN's websted indeholder ligeledes uafhængige oplysninger om mægling og retsmæglere i Nederlandene.

Internationalt register for alternativ konfliktløsning

Der er desuden også et internationalt register for alternativ konfliktløsning. På dette registers websted kan man finde frem til retsmæglere, og det omfatter også oplysninger om mæglingsrelaterede emner.

Generelle oplysninger om mægling

I Nederlandene er der også mulighed for udenretslig mægling (Mediation naast rechtspraak). Det betyder, at den distrikts- eller appeldomstol, for hvilken der verserer en sag, informerer de berørte parter om muligheden for at vælge mægling. Retten kan også henvise parterne til forældrerådgivning, hvor der ved hjælp af mægling kan søges en mulig løsning på tvisten.

Andre organer, hvor der kan indhentes oplysninger om mægling, er retshjælpskontoret (Juridisch Loket) og retshjælpsrådet (Raad voor de Rechtsbijstand)

Under visse omstændigheder kan omkostningerne til mægling refunderes helt eller delvist. Yderligere oplysninger om offentligt støttet mægling kan findes her.

Relevante links

Mediatorsfederatie Nederland (sammenslutningen af retsmæglere i Nederlandene)

Internationalt register for alternativ konfliktløsning

De Rechtspraak over mediation naast rechtspraak (udenretslig mægling)

Het Juridisch Loket (retshjælpskontoret)

Retshjælp

Raad voor de Rechtsbijstand (retshjælpsrådet)

Sidste opdatering: 09/02/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.