Familiemægling

Rumænien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Lov nr. 192/2006 regulerer mægling og organiseringen af mæglerhvervet og omfatter generelle bestemmelser, bestemmelser om mæglerhvervet (autorisation som mægler, suspension og udelukkelse fra hvervet, organiseringen af mæglingsrådet og praksis i mæglerhvervet, mæglerens rettigheder og forpligtelser, mæglerens ansvar), mæglingsproceduren (proceduren før indgåelse af mæglingsaftalen, mæglingsaftalen, mæglingsprocessen, afslutning af mæglingsproceduren) og særlige bestemmelser om tvister i familieretlige sager og straffesager.

Parterne kan deltage i informationsmødet om fordelene ved mægling, herunder i givet fald efter indbringelse af sagen for den kompetente domstol, med henblik på tvistbilæggelse ved hjælp af denne metode. Beviset for deltagelse i informationsmødet om fordelene ved mægling er et informationscertifikat, der udstedes af den mægler, som redegjorde for fordelene. Proceduren for information om fordelene ved mægling kan forestås af dommeren, anklageren, den juridiske rådgiver, advokaten eller notaren, og i så fald attesteres den skriftligt.

Genstanden for mægling må ikke omfatte strengt personlige rettigheder såsom rettigheder vedrørende en persons status eller andre rettigheder, som parterne ikke kan råde over inden for rammerne af en aftale eller enhver anden retsakt.

Alle parter behandles lige under mæglingen, uanset race, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, sprog, religion, køn, holdninger, politisk tilhørsforhold, formueforhold og social herkomst.

Mægling er en aktivitet af offentlig interesse. Under udøvelsen af hvervet har mægleren ikke bemyndigelse til at træffe beslutning om indholdet af den aftale, som parterne indgår, men kan vejlede dem og kontrollere aftalens gyldighed. Mæglingen kan finde sted mellem to eller flere parter. Parterne har ret til frit at vælge deres mægler. Mæglingen kan udføres af en eller flere mæglere. Rets- og voldgiftsinstanser og andre myndigheder med retslige funktioner underretter parterne om muligheden for og fordelene ved at anvende mægling og opfordrer dem til at anvende dette middel til bilæggelse af deres tvister.

Parterne kan anmode notaren om at bekræfte aftalen. Det dokument, der udfærdiges af notaren, og som bekræfter ordningen i mæglingsaftalen, er eksigibelt.

Parterne i mæglingsaftalen kan møde for retten og anmode om en stadfæstelse af deres aftale. Den kompetente myndighed er enten distriktsdomstolen i den retskreds, hvor en af parterne bor, opholder sig eller har sit vedtægtsmæssige hjemsted, eller distriktsdomstolen i den retskreds, hvor mæglingsaftalen blev indgået. Rettens afgørelse om stadfæstelse af parternes aftale træffes for lukkede døre og er eksigibel.

Særlige bestemmelser om familieretlige tvister. Mægling kan anvendes til at bilægge tvister mellem ægtefæller om fortsættelse af ægteskabet, fordeling af aktiver, som indgår i formuefællesskabet, udøvelse af forældremyndighed, bestemmelse af barnets bopæl, forældrenes betaling af børnebidrag eller andre tvister mellem ægtefæller om deres lovbestemte rettigheder. Den mæglingsaftale, der indgås mellem parterne i sager/tvister vedrørende udøvelsen af forældremyndighed, forældrenes betaling af børnebidrag eller bestemmelse af barnets bopæl har form af en expedient).

Parterne indgiver deres aftale om opløsning af ægteskabet og bilæggelse af tvister i tilknytning til skilsmissen til den domstol, der har kompetence til at afsige en skilsmissedom.

Mægleren sørger for, at udfaldet af mæglingen ikke strider mod barnets tarv, tilskynder forældrene til først og fremmest at fokusere på barnets behov, og sikrer, at påtagelsen af forældreansvaret eller den faktiske separation eller skilsmisse ikke har en skadelig indvirkning på barnets opvækst og udvikling.

Før indgåelse af mæglingsaftalen eller i påkommende tilfælde under retssagen udviser mægleren rettidig omhu ved at kontrollere, om parternes forhold er præget af misbrug eller vold, og om det er sandsynligt, at følgerne i så fald vil påvirke mæglingen, og mægleren beslutter herefter, om tvistbilæggelse ved mægling er hensigtsmæssig under de givne omstændigheder. Hvis mægleren under mæglingen får kendskab til forhold, der er til fare for barnets opvækst og normale udvikling, eller som skader barnets tarv i betydelig grad, skal mægleren indberette sagen til den kompetente myndighed.

Lov nr. 217/2003 om forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet indeholder bestemmelser om institutioner, der har til opgave at forebygge og bekæmpe vold i hjemmet (de har pligt til at råde de stridende parter til at gøre brug af mægling), om institutioner, der har til opgave at forebygge og bekæmpe vold i hjemmet (herunder støttecentre for gerningsmænd, der tilbyder rådgivning og familiemægling, og som kan henvise sager om vold i hjemmet til mægling på parternes anmodning), om beskyttelsesordrer og om finansiering af foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af vold.

I civile sager anbefaler dommeren parterne at bilægge deres tvister i mindelighed ved mægling, og dommeren forsøger under hele retssagen at forlige parterne ved at give den nødvendige vejledning.

I forbindelse med tvister, der er egnet til at blive bilagt ved mægling, kan retten indkalde parterne til et informationsmøde om fordelene ved anvendelse af denne procedure. Hvis dommeren finder det nødvendigt i lyset af sagens omstændigheder, tilskynder denne parterne til at anvende mægling for at sikre en mindelig bilæggelse af tvisten på et hvilket som helst tidspunkt under retssagen. Det er frivilligt for parterne at anvende mægling.

Hvis dommeren anbefaler mægling, skal parterne (hvis de ikke havde forsøgt at bilægge deres tvist ved mægling inden indbringelse af sagen for retten) mødes med mægleren, som vil informere dem om fordelene ved mægling. Når parterne er blevet informeret herom, beslutter de, om de ønsker at bilægge deres tvist ved mægling.

Hvis parterne når til enighed, tiltræder retten aftalen ved dom.

I tilfælde af skilsmisse kan skilsmissebegæringen være ledsaget af den aftale, som ægtefællerne har indgået ved hjælp af mægling om ægteskabets opløsning og i påkommende tilfælde om bilæggelse af tvister i tilknytning til skilsmissen.

Lov nr. 272/2004 om beskyttelse og fremme af børns rettigheder (borgerrettigheder og frihedsrettigheder, alternativt familiemiljø og alternativ pleje, børns sundhed og velfærd, uddannelse og rekreative og kulturelle aktiviteter) indeholder bestemmelser om særlig beskyttelse af børn, der midlertidigt eller permanent er adskilt fra deres forældre (familiepleje, akut familiepleje, særlig overvågning og overvågning af anvendelsen af særlige beskyttelsesforanstaltninger), bestemmelser om beskyttelse af børn (flygtninge, eller i tilfælde af væbnede konflikter, børn, der har begået en strafbar handling, men som er under den kriminelle lavalder, mod misbrug, forsømmelse eller udnyttelse, herunder økonomisk udnyttelse, mod stofmisbrug og enhver form for vold, beskyttelse af børn, hvis forældre arbejder i udlandet, og beskyttelse af børn mod kidnapning eller enhver form for menneskehandel), bestemmelser om institutioner og tjenester, der har til opgave at beskytte børn på centralt og lokalt plan, om private organisationer og om finansiering af ordningen med beskyttelse af børn.

Socialforvaltningen har pligt til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at identificere risikosituationer på et tidligt stadium, hvilket kan betyde, at barnet fjernes fra sine forældre, og for at forhindre forældres grove adfærd og vold i hjemmet. Forud for enhver fjernelse af et barn fra sine forældre og enhver begrænsning i udøvelsen af forældremyndigheden skal der gives systematisk adgang til tjenester og støttemuligheder fastsat ved lov med særlig fokus på behørig oplysning af og rådgivning til forældrene og tilbud om terapi eller mægling inden for rammerne af en social ordning.

Sidste opdatering: 08/08/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.