På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Familiemægling

Skotland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Erhvervet som familiemægler

Den skotske regering opfordrer til anvendelse af alternativ konfliktløsning, herunder mægling, for at bilægge familieretlige tvister, selv om mægling ikke er hensigtsmæssig, når der har været tale om vold i hjemmet. Familiemægling er generelt en frivillig proces. I Skotland har man ikke pligt til at anvende alternativ konfliktløsning eller mægling, selv om dommeren kan anmode om mægling, når der er tale om en familiesag.

Hvis man ønsker at fuldbyrde indholdet af en mæglingsaftale i Skotland, kan en af følgende procedurer benyttes:

• Man kan henvende sig til Court of Session eller en Sheriff Court for at anmode retten om at interponere sin myndighed på mæglingsaftalen. Dette betyder, at retten anvender sine beføjelser til at omdanne mæglingsaftalen til en retskendelse.

• Alternativt kan skriftlige aftaler, hvis underskrivelse er bevidnet af to vidner, registreres i Books of Council and Session eller i Sheriff Court Books. Et dokument, hvis underskrivelse er bevidnet af to vidner, er et dokument, der opfylder formaliteterne til at blive behandlet som underskrevet, uden at det er nødvendigt at føre bevis herfor. Reglerne om disse dokumenter er indeholdt i Requirements of Writing (Scotland) Act 1995. For at få aftalen registreret i Books of Council and Session skal du henvende dig til den ansvarlige for Registers of Scotland.

Når en aftale er registreret med henblik på fuldbyrdelse, bliver dokumentet et officielt bekræftet dokument.

Aftaler, der er godkendt af retten eller registreret ved hjælp af en af de ovennævnte metoder, kan fuldbyrdes i andre EU-medlemsstater.

Oplysninger om mægling i Skotland kan findes på webstedet for Scottish Mediation Network.

National lovgivning om familiemægling

Da der ikke er nogen pligt til at anvende mægling i familietvister, findes der kun forholdsvis begrænset national lovgivning.

Civil Evidence (Family Mediation) (Scotland) Act 1995 (lov af 1995 om civil bevisoptagelse til brug ved familiemægling) indeholder imidlertid bestemmelser om, at oplysninger om, hvad der er sket under familiemægling, ikke kan antages som bevismateriale i en civil retssag i Skotland.

Sidste opdatering: 11/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.