Familiemægling

Slovenien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Mægling i Slovenien reguleres af lov om mægling i civil- og handelsretlige sager (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah – ZMCGZ, Uradni list RS (Sloveniens lovtidende) nr. 56/08) og anvendes i henhold til lovens artikel 2, stk. 1, i familieretlige sager i forbindelse med tvister, som parterne selv kan bilægge. Loven om alternativ konfliktløsning i retlige spørgsmål (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov – ZARSS, Uradni list RS nr. 97/09 og 40/12 – ZUJF)) finder anvendelse på familieforhold, og det bestemmes i denne lov, at retten skal lade parterne anvende mægling i en retstvist.

I artikel 22, stk. 1, i ZARSS er det fastsat, at mægling i tvister, der udspringer af forholdet mellem forældre og børn, er gratis, da mæglerens salær og rejseomkostninger fuldt ud afholdes af retten – ikke af parterne. Dette gælder ligeledes, hvis mæglingen ud over forholdet mellem forældre og børn vedrører formueforholdet mellem forældrene.

Det fremgår af artikel 2 i reglerne om mæglere inden for retsplejen (Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč, Uradni list RS nr. 22/10 og 35/13), at den domstol, der forvalter listen over mæglere efter reglerne i ZARSS, ud fra en behovsvurdering fastsætter det maksimale antal mæglere, der kan opføres på listen for et bestemt område. I forbindelse med familieretlig mægling skal domstolen ved fastsættelsen af antallet af mæglere på listen tage hensyn til, at mægling i tvister, der udspringer af forholdet mellem forældre og børn, kan forestås af to mæglere, dvs. en mægler, som har bestået advokateksamen, og en mægler, der har særligt kendskab til psykologi eller et andet tilsvarende område.

Den slovenske lovgivning indeholder ikke andre regler om mægling i familieretlige sager. I den nye familielov fastsættes nærmere bestemmelser om mægling på dette område.

Listen over mæglere for de enkelte områder og domstole er tilgængelig på de enkelte domstoles websted og på justitsministeriets websted, idet ministeriet fører et centralt register over mæglere, som deltager i retsplejen efter reglerne i de i ZARSS.

Relaterede weblinks:

Generelle oplysninger om mægling (der er ikke et særskilt link for familiemægling)

Centralt mæglingsregister

Sidste opdatering: 23/03/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.