Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Familiemægling

Spanien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Familiemæglingsprocedure

Familiemægling er helt frivilligt i Spanien. For at lette processen i f.eks. grænseoverskridende familiemæglingssager fastlægges det udtrykkeligt i den almindelige lovgivning om mægling, at den kan foregå som en videokonference eller med andre elektroniske midler, der giver mulighed for tale- eller videotransmission. Parterne kan vælge mægling enten før eller under retssagen ved domstolene og selv efter retssagens afslutning, hvis de ønsker at ændre udfaldet eller gøre det nemmere at fuldbyrde rettens afgørelse. Hvis de vælger at indlede en mæglingsprocedure før en retssag og når til enighed, fremskyndes den retslige proces, fordi parterne så kun skal igennem en forenklet procedure, hvor de begge fremlægger aftalen for familieretten (Juzgado de Familia), som godkender aftalen, medmindre den er i strid med lovgivningen eller parrets eventuelle mindreårige eller handicappede børns interesser. Tilsvarende gælder det, at hvis de ikke har nogen mindreårige eller handicappede børn, kan parterne også vælge at fremlægge aftalen direkte for en notar, som registrerer den i et dokument, der giver den samme retsvirkning som en retsafgørelse.

Hvis der er indledt en retssag, uden at parterne har påbegyndt mægling, kan dommeren under hensyntagen til omstændighederne i sagen acceptere, at parterne overgår til mægling, og familieretten vil da henvise dem til et gratis informationsmøde. Hvis de beslutter sig for mægling, vil retssagen ikke blive suspenderet, medmindre parterne anmoder om udsættelse af sagen, og hvis de når frem til en aftale, godkendes den af retten. Hvis de ikke når til enighed, eller parterne ikke ønskede mægling, afsiges der dom om alle de punkter, parterne er uenige om.

Familiemægling er ikke muligt, hvis der verserer en sag om kønsbaseret vold mellem parterne.

Informationsmødet er gratis, men udgifterne til selve mæglingen skal afholdes af parterne, medmindre de opfylder betingelserne for retshjælp. Alle oplysninger om indholdet af og betingelserne for at få retshjælp findes på

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita

2 Stillingen som familiemægler og adgang til en mægler

Mægleren skal have en universitetsgrad eller højere erhvervsuddannelse og derudover specialiseret uddannelse i mægling, som tilbydes på institutioner, der er akkrediteret hertil.

Der er ikke krav om, at man skal være registreret i et register for at arbejde som familiemægler, men der er oprettet registre, hvor mæglere kan tilmelde sig både på nationalt plan (registeret for mæglere og mæglingsinstitutioner, hvis webadresse er angivet nedenfor – Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) og i de selvstyrende regioner.

Næsten alle de selvstyrende regioner har etableret offentlige mæglingsorganer. Der findes flere oplysninger om disse på institutionernes websteder, hvor de forklarer, mere eller mindre detaljeret, hvordan mæglingssystemet virker, og angiver mæglingsregisteret, hvis det findes, med et link til det. Webstederne indeholder normalt også ansøgningsskemaer, hvor man henvises til de specialiserede organer, der varetager mæglingen.

For at finde en familiemægler skal man først overveje, om mæglingen skal finde sted, efter at retssagen er startet, eller uafhængigt af retssagen. Hvis man anmoder om mægling efter retssagens begyndelse, vil den pågældende familieret henvise parterne til de familiemæglere, den samarbejder med, mens parterne selv skal finde en familiemægler, hvis de ønsker at starte mæglingen før eller uden for retssagen. Følgende kilder kan eventuelt være nyttige:

- Registeret over mæglere og mæglingsinstitutioner på nationalt plan, jf. ovenfor http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/mediadores-instituciones

- Følgende institutioner, som justitsministeriet henviser til https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion)

- De mæglingsorganer, som domstolsstyrelsen (Consejo General del Poder Judicial) henviser til i provinserne http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/

- De mæglingsorganer, der er oprettet af de forskellige selvstyrende regioner. Webstederne for de selvstyrende regioners institutioner indeholder normalt oplysninger om dem.

Ud over ovenstående findes der flere oplysninger om familiemæglingsproceduren, den gældende lovgivning, mæglingsorganerne i de forskellige selvstyrende regioner og de relevante formaliteter på domstolsstyrelsens websted http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion

Sidste opdatering: 04/09/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.