Familiemægling

Sverige
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Mægling på det familieretlige område

I svensk lovgivning betragtes mindelige løsninger som udgangspunkt som det bedste for barnet. Det fremgår derfor af de gældende regler, at der først skal gøres et forsøg på at overbevise forældrene om, at det er bedst at blive enige om forhold, der vedrører deres børn.

Hvem kontakter man?

Socialforvaltningen har et særligt ansvar og skal bl.a. tilbyde forældrene en samarbejdssamtale (samarbetssamtal). Formålet med forligsprocessen er at hjælpe parterne med at nå til enighed. Se yderligere oplysninger om forlig. Hvis parterne er enige, kan deres mindelige løsning indarbejdes i en aftale, som godkendes af socialforvaltningen. Domstolene har ligeledes et ansvar for først at forsøge at få forældrene til at nå til enighed. Hvis dette ikke lykkes, kan retten træffe afgørelse om forlig eller mægling (medling).

På hvilket område er mægling mulig og/eller mest brugt?

Mægling i retssager bruges f.eks., når forligsprocessen ikke har ført til et resultat, men det vurderes, at der stadig er en mulighed for, at forældrene når til enighed om spørgsmål, der vedrører deres børn.

Er der særlige regler, der skal følges?

Retten beslutter, hvem der skal udpeges som mægler. En beslutning om mægling kræver ikke i sig selv forældrenes samtykke, men det kan være vanskeligt for mægleren at varetage opgaven, hvis parterne aktivt modsætter sig udpegelsen af en mægler. Mægleren beslutter i samråd med retten, hvordan mæglingen skal tilrettelægges. Der findes intet adfærdskodeks eller lignende ordning for mæglere.

Information og uddannelse

Der findes ingen national uddannelsesinstitution for mæglere.

Hvad koster mægling?

Mæglere er berettiget til et rimeligt vederlag for deres arbejde og tid og til godtgørelse af deres omkostninger. Dette vederlag afholdes af statskassen.

Sidste opdatering: 25/01/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.