Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Αυστρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Στο πλαίσιο της αυστριακής διαδικασίας εκδίκασης οικογενειακών διαφορών, το δικαστήριο οφείλει να προάγει την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Προς τον σκοπό αυτόν, δύναται να ορίζει πρώτη συζήτηση της υπόθεσης με θέμα τη διαμεσολάβηση ή να συνιστά την προσφυγή σε διαμεσολάβηση [άρθρο 107 παράγραφος 3 σημείο 2 του νόμου περί εκούσιας δικαιοδοσίας (Außerstreitgesetz)]. Τα ζεύγη διαμεσολαβητών διαφορετικών εθνικοτήτων ανταποκρίνονται στην έννοια της οικογενειακής διαμεσολάβησης στην Αυστρία, πλην όμως πρέπει να συγκροτούνται σε ad hoc βάση (με τη βοήθεια του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης ως κεντρικής αρχής και ιδιωτικών οργανισμών διαμεσολάβησης).

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.