Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Βέλγιο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Η διαμεσολάβηση ρυθμίζεται με τον νόμο της 21ης Φεβρουαρίου 2005. Η διαμεσολάβηση για οικογενειακές υποθέσεις, όπως κάθε άλλου είδους διαμεσολάβηση, μπορεί να λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας (δικαστική διαμεσολάβηση) ή εκτός δικαστικής διαδικασίας (εθελοντική διαμεσολάβηση).

Η διαμεσολάβηση που διενεργείται κατόπιν αίτησης ενός από τα μέρη ή που προτείνεται από το δικαστήριο αποτελεί διαδικασία για την οποία απαιτείται συμφωνία των μερών.

Τα μέρη συμφωνούν στον διορισμό διαμεσολαβητή (άρθρο 1734 παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας) αναγνωρισμένο από την ομοσπονδιακή επιτροπή διαμεσολάβησης. Κάθε μέρος μπορεί να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή τη διαμεσολάβηση (άρθρο 1729 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Η διαμεσολάβηση μπορεί να αφορά την αντιδικία εν όλω ή εν μέρει (άρθρο 1735 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Για όλες τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου οικογενειακών υποθέσεων, μόλις κατατεθεί σχετική αίτηση, ο γραμματέας ενημερώνει τα μέρη σχετικά με τη δυνατότητα να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση και τους παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες (άρθρο 1253β/1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Όσον αφορά τα διαζύγια λόγω ισχυρού κλονισμού, ο δικαστής μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, ώστε τα μέρη να μπορέσουν να ενημερωθούν σχετικά με τη διαμεσολάβηση (άρθρο 1255 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Τα τμήματα φιλικού διακανονισμού του δικαστηρίου οικογενειακών υποθέσεων εμπίπτουν ωστόσο στο πεδίο της συμφιλίωσης (άρθρο 731 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας): καλούνται να συμφιλιώσουν τα μέρη οι δικαστές, έστω και αν δεν εκδικάσουν οριστικά την υπόθεση. Η διαμεσολάβηση βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δεν επιτρέπει στους δικαστές να παίξουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή.

Η διαμεσολάβηση έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και ο διαμεσολαβητής δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο (άρθρο 1728 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης αποτελείται από τρία στάδια:

- τον διορισμό του διαμεσολαβητή από το δικαστήριο

- την αναβολή της υπόθεσης από το δικαστήριο που καθορίζει την προκαταβολή επί της προβλεπόμενης αμοιβής

- την ολοκλήρωση της διαμεσολάβησης: εάν η διαμεσολάβηση ολοκληρωθεί με την επίτευξη συμφωνίας, οι όροι της καταγράφονται σε γραπτή σύμβαση μεταξύ των μερών (σύμβαση διαμεσολάβησης) που εγκρίνεται από το δικαστήριο. Εάν η διαμεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία, τα μέρη μπορούν να κινήσουν (ή να συνεχίσουν) τη δικαστική διαδικασία ή να ζητήσουν, με κοινή συμφωνία, τον διορισμό νέου διαμεσολαβητή.

Το ύψος της αμοιβής, των δαπανών καθώς και ο τρόπος καταβολής τους καθορίζονται εκ των προτέρων από τα μέρη και τον διαμεσολαβητή.

Εθνικός ιστοχώρος με κατάλογο διαμεσολαβητών για οικογενειακές υποθέσεις: http://www.fbc-cfm.be/fr/trouver-un-mediateur

Εθνικός ιστοχώρος με πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση για οικογενειακές υποθέσεις ή γενικότερα για τη διαμεσολάβηση: http://www.fbc-cfm.be/fr/mediation

Ιστοχώρος της εθνικής νομοθεσίας για τη διαμεσολάβηση σχετικά με οικογενειακές υποθέσεις: http://www.fbc-cfm.be/fr/content/national-0

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/01/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.