Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Κύπρος
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία διαμεσολάβησης στην Κύπρο σε οικογενειακές υποθέσεις, η οποία προβλέπεται από τον Περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμο του 2019, Ν.62(Ι)/2019 που τέθηκε σε ισχύ την 25.4.2019. Στις 3012.2022 εκδόθηκαν ειδικοί Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 507/2022) που διευκολύνουν την εφαρμογή του Νόμου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.