Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Τσεχία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Στην Τσεχική Δημοκρατία η διαμεσολάβηση διέπεται από τον νόμο αριθ. 202/2012 σχετικά με τη διαμεσολάβηση (στο εξής, ο «νόμος»), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2012 και μεταφέρει την οδηγία 2008/52/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες πτυχές της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Ο εν λόγω νόμος καθορίζει το νομικό καθεστώς της διαμεσολάβησης στις αστικές υποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων οικογενειακού δικαίου). Ο διαμεσολαβητής, για να μπορέσει να εγγραφεί στο μητρώο διαμεσολαβητών και να αποκτήσει την άδεια για να ασκήσει τη δραστηριότητα του διαμεσολαβητή σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να περάσει επιτυχώς τις σχετικές εξετάσεις διαπίστευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εάν κρίνεται σκόπιμο και επωφελές, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τους διαδίκους να απευθυνθούν σε διαπιστευμένο διαμεσολαβητή για μια συνεδρία μέγιστης διάρκειας τριών ωρών παράλληλα, το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία. Εάν ένας διάδικος αρνηθεί χωρίς σοβαρό λόγο να συμμετάσχει στη συνεδρία με τον διαμεσολαβητή, το δικαστήριο έχει το δικαίωμα να επιβάλει κυρώσεις στον συγκεκριμένο διάδικο, αρνούμενο —κατά παρέκκλιση από τη συνήθη πρακτική— να του επιδικάσει το σύνολο ή ένα μέρος των δικαστικών εξόδων, σε περίπτωση που ο εν λόγω διάδικος κερδίσει την υπόθεση.

Σύνδεσμος σε τσεχικό διαδικτυακό τόπο όπου παρέχεται το μητρώο διαμεσολαβητών σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου:

https://mediatori.justice.cz

Σύνδεσμος σε τσεχικό διαδικτυακό τόπο όπου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες οικογενειακής διαμεσολάβησης ή τη διαμεσολάβηση γενικότερα:

Μη διαθέσιμος.

Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους που παρέχουν πρόσβαση στην τσεχική νομοθεσία σχετικά με την οικογενειακή διαμεσολάβηση:

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=202&r=2012

http://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf (κείμενο του νόμου στα αγγλικά)

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/03/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.