Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Αγγλία και Ουαλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Διαδικασία οικογενειακής διαμεσολάβησης

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι εθελοντική διαδικασία. Ωστόσο, από την 1η Απριλίου 2014 στην Αγγλία και την Ουαλία όλοι οι αιτούντες (και όχι μόνον εκείνοι που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση) πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη διαμεσολάβηση μέσω της συμμετοχής τους σε συνεδρίαση ενημέρωσης και αξιολόγησης της διαμεσολάβησης (Mediation Information and Assessment Meeting — MIAM) πριν από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο, εκτός αν εφαρμόζονται εξαιρέσεις όπως η ενδοοικογενειακή βία. Ο υποψήφιος εναγόμενος καλείται να παραστεί εάν κληθεί να το πράξει. Αν ο αιτών προχωρήσει τη διαδικασία στο δικαστήριο πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό τμήμα στην αίτησή του για να δείξει είτε ότι εξαιρείται από τη συμμετοχή σε MIAM, ότι παρακολούθησε MIAM και η διαμεσολάβηση δεν κρίθηκε σκόπιμη είτε ότι συμμετείχε σε διαμεσολάβηση η οποία απέτυχε ή δεν ήταν δυνατόν να επιλύσει όλα τα ζητήματα.

Πρόσθετες πληροφορίες για το κοινό σχετικά με την οικογενειακή διαμεσολάβηση διατίθενται στον δικτυακό τόπο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Government website).

Η νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) παραμένει διαθέσιμη για την οικογενειακή διαμεσολάβηση και για την παροχή νομικών συμβουλών στο πλαίσιο της στήριξης της οικογενειακής διαμεσολάβησης. Περισσότερες πληροφορίες για τη νομική συνδρομή, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της νομικής συνδρομής, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο δικτυακό τόπο.

Το επάγγελμα της οικογενειακής διαμεσολάβησης

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι αυτορρυθμιζόμενο επάγγελμα το οποίο αποτελείται από διάφορες οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν οι διαμεσολαβητές. Οι εν λόγω οργανώσεις διαμεσολαβητών εκπροσωπούνται από την κεντρική οργάνωση που είναι το Συμβούλιο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης (FMC). Το FMC δημιουργήθηκε με σκοπό την εναρμόνιση των προτύπων για την οικογενειακή διαμεσολάβηση στην Αγγλία και την Ουαλία και εκπροσωπεί τις οργανώσεις που είναι μέλη του και τους οικογενειακούς διαμεσολαβητές στις συναλλαγές του κλάδου με την κυβέρνηση.

Οι οικογενειακοί διαμεσολαβητές προέρχονται από διάφορα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών, θεραπευτικών και κοινωνικών υπηρεσιών. Οι διάφοροι οργανισμοί διαμεσολαβητών/διαπίστευσης διατηρούν τα δικά τους προγράμματα κατάρτισης και εφαρμόζουν τα επαγγελματικά τους πρότυπα, τα οποία περιλαμβάνουν απαιτήσεις κατάρτισης. Το Συμβούλιο Προτύπων για την οικογενειακή διαμεσολάβηση (Family Mediation Standards Board — FMSB) έχει συσταθεί για την παρακολούθηση και τη ρύθμιση των προτύπων οικογενειακής διαμεσολάβησης των οργανισμών που είναι μέλη του FMC.

Το FMC είναι μη κυβερνητικό όργανο και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο μεταξύ των οργανώσεων που το απαρτίζουν, οι οποίες είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις/ενώσεις και ιδρυτικά μέλη του FMC. Οι σημαντικότερες οργανώσεις είναι οι εξής:

ADR Group

Family Mediators Association

National Family Mediation

College of Mediators

Resolution

The Law Society

Μπορείτε να βρείτε διαπιστευμένο οικογενειακό διαμεσολαβητή στον δικτυακό τόπο του FMC FMC website.

Μπορείτε να βρείτε διαμεσολαβητή στην περιοχή σας μέσω της πρόσβασης στο εργαλείο Find a Local Mediator.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.