Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Εσθονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Η υπηρεσία οικογενειακής διαμεσολάβησης απευθύνεται σε γονείς που βρίσκονται σε δικαστικό χωρισμό / έχουν λάβει διαζύγιο ή έχουν κινήσει διαδικασία δικαστικού χωρισμού / διαζυγίου και έχουν από κοινού τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί και οι οποίοι δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στις ρυθμίσεις διαβίωσης του εν λόγω παιδιού (όπως το δικαίωμα επίσκεψης και η διατροφή). Ο οικογενειακός διαμεσολαβητής, ως ουδέτερο πρόσωπο, βοηθά τους γονείς να ανταλλάσσουν ιδέες και να καταλήξουν σε αμοιβαίως ικανοποιητική συμφωνία. Ο στόχος της διαμεσολάβησης δεν είναι τόσο η συμφιλίωση όσο η επίτευξη λειτουργικού διακανονισμού.

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι ταχύτερη, ευνοϊκότερη και καλύτερη για την ψυχική υγεία των γονιών, και μεριμνά περισσότερο για την ευημερία του παιδιού· οι συμφωνίες που επιτυγχάνουν οι γονείς με αυτή τη μέθοδο είναι αποτελεσματικότερες από αυτές που προκύπτουν στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 παρέχεται επίσης δωρεάν δημόσια υπηρεσία οικογενειακής διαμεσολάβησης. Η πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή εξασφαλίζεται κατόπιν επικοινωνίας με το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δικαστής μπορεί επίσης να δώσει εντολή για προσφυγή σε οικογενειακή διαμεσολάβηση στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον νόμο για τη δημόσια υπηρεσία οικογενειακής διαμεσολάβησης (riikliku perelepitusteenuse seadus), ο οικογενειακός διαμεσολαβητής είναι:

πρόσωπο το οποίο διενεργεί απευθείας διαδικασία συμφιλίωσης και συνδέεται με συμβατική σχέση με το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και βοηθά τους γονείς (στο εξής: μέρη της διαμεσολάβησης) να καταλήξουν σε λύση σχετικά με τις ρυθμίσεις διαβίωσης του ανήλικου παιδιού τους, λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Κατά την έννοια του νόμου για τη συμφιλίωση (lepitusseadus), διαμεσολαβητής πρέπει να είναι ένα από τα εξής πρόσωπα:
1) φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει εντολή από τα μέρη να μεσολαβήσει στη μεταξύ τους διαφορά [π.χ. ειδικός σε θέματα ψυχολογίας ή κοινωνικά ζητήματα (συμπεριλαμβανομένων της προστασίας των παιδιών και της κοινωνικής εργασίας) ή εξειδικευμένος επαγγελματίας του νομικού κλάδου]. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να ενεργεί μέσω νομικού προσώπου με το οποίο διατηρεί εργασιακή ή άλλη συμβατική σχέση·
2) δικηγόρος που έχει υποβάλει σχετική δήλωση ενώπιον του Δικηγορικού Συλλόγου της Εσθονίας·
3) συμβολαιογράφος που έχει υποβάλει σχετική δήλωση ενώπιον του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου·
4) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο, φορέας διαμεσολάβησης του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στη Δημοκρατία της Εσθονίας, η οργάνωση των υπηρεσιών οικογενειακής διαμεσολάβησης διέπεται από την ακόλουθη νομοθεσία:

Στην Εσθονία οι οικογενειακοί διαμεσολαβητές εκπροσωπούνται επί του παρόντος από την Εσθονική Ένωση Διαμεσολαβητών (Eesti Lepitajate Ühing) και το Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης (Lepituse Instituut). Το έργο των διαμεσολαβητών στη δημόσια υπηρεσία οικογενειακής διαμεσολάβησης συντονίζεται από το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.