Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Εσθονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση ή η διαμεσολάβηση σε περίπτωση διαφορών λόγω διαζυγίου ή χωρισμού απευθύνεται πρωτίστως σε γονείς που έχουν κινήσει διαδικασία διαζυγίου ή χωρισμού και οι οποίοι έχουν ανάγκη από τη συνδρομή ενός αμερόληπτου ειδικού για να γεφυρώσουν τη διάσταση απόψεών τους και να διευκολύνουν τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία σχετικά με ζητήματα που αφορούν μελλοντικές ρυθμίσεις για τα παιδιά τους, καθώς και για να καταλήξουν σε συμφωνία επί αυτών των ζητημάτων. Ο στόχος της διαμεσολάβησης δεν είναι τόσο η συμφιλίωση όσο η επίτευξη εφικτών συμβιβασμών.

Τα μέρη της διαμεσολάβησης πρέπει να καταβάλουν στον διαμεσολαβητή τη συμφωνηθείσα αμοιβή διαμεσολάβησης και τα συναφή έξοδα. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να ζητήσει από τα μέρη να καταβάλουν την αμοιβή διαμεσολάβησης προκαταβολικά.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται και χρηματοδοτείται με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. με μερική χρηματοδότηση από τις τοπικές αρχές του τόπου κατοικίας του παιδιού·
  2. με δικαστική απόφαση μετά την κίνηση δικαστικών διαδικασιών, τα έξοδα των οποίων βαρύνουν τους ίδιους τους διαδίκους ή, όταν είναι εφικτό, με την υποβολή αίτησης για κρατική νομική συνδρομή·
  3. με πρωτοβουλία ενημερωμένου γονέα, ο οποίος αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση.

Ο διαμεσολαβητής, κατά την έννοια του νόμου περί συμβιβασμού, πρέπει να είναι ένα από τα ακόλουθα: 1) φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει οδηγίες από τους διαδίκους να μεσολαβήσει στη μεταξύ τους διαφορά [π.χ. ειδικός σε ψυχολογικά προβλήματα, σε κοινωνικά ζητήματα (συμπεριλαμβανομένων της προστασίας των παιδιών και της κοινωνικής εργασίας) ή σε νομικά θέματα]. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να ενεργεί μέσω νομικού προσώπου με το οποίο διατηρεί εργασιακή ή άλλη συμβατική σχέση·
2) δικηγόρος ο οποίος έχει υποβάλει σχετική δήλωση ενώπιον του Δικηγορικού Συλλόγου της Εσθονίας·
3) συμβολαιογράφος ο οποίος έχει υποβάλει σχετική δήλωση ενώπιον του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου·
4) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο, φορέας διαμεσολάβησης του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στη Δημοκρατία της Εσθονίας, η οργάνωση των υπηρεσιών οικογενειακής διαμεσολάβησης διέπεται από την ακόλουθη νομοθεσία:

Στην Εσθονία, οι οικογενειακοί διαμεσολαβητές εκπροσωπούνται επί του παρόντος από την Εσθονική Ένωση Διαμεσολαβητών (Eesti Lepitajate Ühing) ή το Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης (Lepituse Instituut).

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/01/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.