Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Γερµανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Σύντομη εισαγωγή στον θεσμό της οικογενειακής διαμεσολάβησης στη Γερμανία

Απόσπασμα από το φυλλάδιο «Το δίκαιο του γάμου» του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και Προστασίας του Καταναλωτή, σ. 73:

«6.2.5 Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Τα ζευγάρια που βιώνουν χωρισμό ή διαζύγιο συχνά επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οικογενειακές τους σχέσεις με συναινετικό τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές, οι διαδικασίες διαμεσολάβησης αποτελούν μια εξαιρετική εναλλακτική στις δικαστικές διαδικασίες επιλογή.

Το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη διαμεσολάβηση θεσπίστηκε με τον νόμο για τη διαμεσολάβηση (Mediationsgesetz), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 26 Ιουλίου 2012.

Στη διαμεσολάβηση, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα επιχειρούν να βρουν μια δική τους, συναινετική λύση στη διαφορά τους, με τη βοήθεια ενός ουδέτερου προσώπου το οποίο δεν καλείται να λάβει απόφαση ως προς την επίλυση της διαφοράς (του διαμεσολαβητή).

Με τον τρόπο αυτόν, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στην περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς, μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς τα πραγματικά συμφέροντα και οι ανάγκες των μερών και να τεθούν ως βάση για την επίτευξη μιας λύσης η οποία θα ανταποκρίνεται επακριβώς στις περιστάσεις της εκάστοτε διαφοράς. Ως εκ τούτου, μπορεί να επιτευχθεί λύση που να εξυπηρετεί τα εκάστοτε συμφέροντα των μερών καλύτερα από ό,τι θα το έπραττε μια δικαστική απόφαση. Για τον λόγο δε αυτόν, οι λύσεις αυτού του είδους γίνονται ευκολότερα αποδεκτές από τα μέρη και, κατά κανόνα, αποδεικνύονται αποτελεσματικότερες μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να ρυθμιστούν με σύμβαση ζητήματα διατροφής, περιουσιακών σχέσεων, ιδιοκτησίας, γονικής μέριμνας ή επικοινωνίας με τα παιδιά.

Στις διαδικασίες διαζυγίου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τους συζύγους να συμμετάσχουν, ο καθένας χωριστά ή από κοινού, σε δωρεάν ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τη διαμεσολάβηση ή άλλη διαδικασία για την εξωδικαστική επίλυση εκκρεμών συναφών διαφορών [1] με πρόσωπο ή φορέα που ορίζει το δικαστήριο, και να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση συμμετοχής [άρθρο 135 του νόμου για τη διαδικασία οικογενειακών διαφορών και υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit – FamFG)]. Η συμμόρφωση προς τη διαταγή αυτή δεν μπορεί να επιβληθεί με μέτρα εξαναγκασμού. Ωστόσο, το δικαστήριο μπορεί να συνεκτιμήσει την τυχόν μη συμμόρφωση προς τη διαταγή του αυτή κατά τον επιμερισμό των δικαστικών εξόδων (άρθρο 150 παράγραφος 4 του FamFG).»

Σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 1 τρίτη και πέμπτη περίοδοι και το άρθρο 81 παράγραφος 2 σημείο 5 του FamFG, αντίστοιχα ισχύουν και στις διαφορές που αναφέρονται σε σχέσεις γονέων και τέκνων: και εν προκειμένω το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τους γονείς να συμμετάσχουν σε ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τη διαμεσολάβηση ή άλλη διαδικασία για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Η συμμόρφωση προς τη διαταγή αυτή δεν μπορεί να επιβληθεί με μέτρα εξαναγκασμού, ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο μπορεί να συνεκτιμήσει την τυχόν μη συμμόρφωση προς τη διαταγή του κατά τον επιμερισμό των δικαστικών εξόδων.

Σύνδεσμοι προς γερμανικές ιστοσελίδες στις οποίες μπορούν να βρεθούν διαμεσολαβητές για υποθέσεις οικογενειακών διαφορών

Internationales Mediationszentrum für Familienkonflikte und Kindesentführung (MiKK e.V.), Fasanenstraße 12, 10623 Βερολίνο, Γερμανία

http://www.mikk-ev.de/

- Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende Kindschaftskonflikte beim Internationalen Sozialdienst im Deutschen Verein (ZAnK), Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Βερολίνο, Γερμανία

http://www.zank.de/

Σύνδεσμοι προς γερμανικές ιστοσελίδες στις οποίες παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή διαμεσολάβηση ή σχετικά με τη διαμεσολάβηση γενικότερα

- Bundesverband Mediation e.V. (BM), Wittestr. 30 K, 13509 Βερολίνο

http://www.bmev.de/

- Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM), Spichernstraße 11, 10777 Βερολίνο

http://www.bafm-mediation.de/

Σύνδεσμοι προς τη γερμανική νομοθεσία στον τομέα της οικογενειακής διαμεσολάβησης

- Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και Προστασίας του Καταναλωτή, Mohrenstraße 37, 10117 Βερολίνο

http://www.bmjv.de/

- Νόμος για την προώθηση της διαμεσολάβησης και άλλων διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών (Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung) (BGBl. 2012 Teil I Nr. 35 της 25ης Ιουλίου 2012)

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Archiv/Gesetz_zur_Foerderung_der_Mediation_und_anderer_Verfahren_der_außergerichtlichen_Konfliktbeilegung.html


[1] Συναφείς διαφορές αποτελούν, για παράδειγμα, οι διαφορές σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, την εξισορρόπηση των συνταξιοδοτικών αξιώσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο, τη διατροφή, την οικογενειακή στέγη και τον συζυγικό οίκο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.