Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Γιβραλτάρ
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι εθελοντική διαδικασία. Τα δικαστήρια του Γιβραλτάρ ενθαρρύνουν τη διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει πραγματική πιθανότητα η διαμεσολάβηση να βοηθήσει τα μέρη να επιλύσουν ή να αμβλύνουν τις διαφορές τους. Υπάρχουν διάφοροι επαγγελματίες του νομικού κλάδου που είναι ειδικευμένοι διαμεσολαβητές και στους οποίους μπορούν να ανατεθούν καθήκοντα διαμεσολάβησης σε οικογενειακές διαφορές. Επιπροσθέτως, η αρμόδια για θέματα οικογένειας και παιδιών ομάδα (Family and Children Team) των Κοινωνικών Υπηρεσιών (Social Services) αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα διαμεσολάβησης με τα μέρη που παραπέμπονται σ’ αυτήν από τα δικαστήρια. Δεν υπάρχει νομοθεσία για την οικογενειακή διαμεσολάβηση.

Δεν υπάρχει ιστότοπος που να περιλαμβάνει κατάλογο των οικογενειακών διαμεσολαβητών ούτε ιστότοπος που να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή διαμεσολάβηση ή τη διαμεσολάβηση εν γένει.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.