Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Ο νόμος περί διαμεσολάβησης του 2017 (Mediation Act 2017 — ο «νόμος») δεν αφορά ειδικά τη διασυνοριακή διαμεσολάβηση, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία διαμεσολάβησης βάσει του εν λόγω νόμου είναι προαιρετική. Αν ξεκινήσει στην Ιρλανδία διαδικασία διασυνοριακής οικογενειακής διαμεσολάβησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου.

Ο νόμος περί διαμεσολάβησης του 2017 (http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/27/enacted/en/html) τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2018. Ο νόμος θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της επίλυσης διαφορών μέσω διαμεσολάβησης, ως εναλλακτικής λύσης έναντι της προσφυγής στα δικαστήρια. Γενικός στόχος του νόμου είναι η προώθηση της διαμεσολάβησης ως βιώσιμης, αποτελεσματικής και αποδοτικής εναλλακτικής λύσης έναντι της προσφυγής στα δικαστήρια, ώστε να μειωθούν τα δικαστικά έξοδα, να επιταχυνθεί η επίλυση των διαφορών και να ελαττωθούν το άγχος και οι οξύτητες που συχνά συνοδεύουν τις ένδικες διαδικασίες.

Ο νόμος:

  • περιλαμβάνει γενικές αρχές για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης από ειδικευμένους διαμεσολαβητές — άρθρα 6 έως 8
  • προβλέπει τη θέσπιση κωδίκων πρακτικής για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης από ειδικευμένους διαμεσολαβητές — άρθρο 9
  • ορίζει ότι η επικοινωνία μεταξύ των μερών κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης είναι εμπιστευτική — άρθρο 10
  • προβλέπει τη δυνατότητα μελλοντικής ίδρυσης Συμβουλίου Διαμεσολάβησης επιφορτισμένου με την εποπτεία της ανάπτυξης του τομέα — άρθρο 12
  • θεσπίζει υποχρέωση των δικηγόρων και των νομικών συμβούλων να συμβουλεύουν τα μέρη της διαφοράς να εξετάσουν την προσφυγή σε διαμεσολάβηση ως μέσο επίλυσης της διαφοράς τους — άρθρα 14 και 15
  • ορίζει ότι το δικαστήριο μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος διαδίκου, να καλέσει τους διαδίκους να εξετάσουν την προσφυγή σε διαμεσολάβηση ως μέσο επίλυσης της διαφοράς τους — άρθρο 16
  • καθορίζει τα αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στις προθεσμίες παραγραφής και τις αποσβεστικές προθεσμίες — άρθρο 18
  • ορίζει ότι το δικαστήριο μπορεί, όταν επιδικάζει δικαστική δαπάνη για δίκη στην οποία εφαρμόστηκε το άρθρο 16 του νόμου, να συνεκτιμά, κατά την κρίση του, κάθε τυχόν αδικαιολόγητη άρνηση ή παράλειψη διαδίκου να εξετάσει την προσφυγή σε διαμεσολάβηση ή κάθε τυχόν αδικαιολόγητη άρνηση ή παράλειψη διαδίκου να συμμετάσχει σε διαμεσολάβηση, ενώ έχει κληθεί από το δικαστήριο να το πράξει σύμφωνα με το άρθρο 16 — άρθρα 20 και 21.

Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου εμπίπτουν όλες οι πολιτικές δίκες που είναι δυνατόν να κινηθούν ενώπιον δικαστηρίου, πλην ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του νόμου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.