Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Με σκοπό την προώθηση της εφαρμογής εναλλακτικών μέσων επίλυσης διαφορών η Δημοκρατία της Λετονίας ψήφισε τον νόμο σχετικά με τη διαμεσολάβηση (ο οποίος ισχύει από τις 18 Ιουνίου 2014).

Το μοντέλο της διαμεσολάβησης που συνιστούν τα δικαστήρια κατά την πολιτική διαδικασία άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2015. Τα δικαστήρια υποχρεούνται να προσφέρουν στους διαδίκους τη δυνατότητα της διαμεσολάβησης για την επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας (μετά την έναρξη της διαδικασίας, κατά την προετοιμασία της δίκης και κατά την προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία, καθώς και κατά τη διάρκεια της δίκης έως ότου ολοκληρωθεί η επί της ουσίας εξέταση της υπόθεσης).

Έχουν εφαρμοστεί μια σειρά από προγράμματα για την προώθηση της διαμεσολάβησης ως μεθόδου επίλυσης των διαφορών:

1. Προσφορά δωρεάν συνεδριών διαμεσολάβησης από το Συμβούλιο Πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών, τις λεγόμενες τράπεζες διαμεσολάβησης, στα δικαστήρια (όσον αφορά τις οικογενειακές διενέξεις άλλα όχι μόνον αυτές)

Από τις 15 Σεπτεμβρίου 2016 το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών, εφαρμόζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα με το οποίο όσοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για την εκδίκαση διαφοράς αστικού δικαίου μπορούν να συμμετάσχουν σε μια δωρεάν συνεδρία διαμεσολάβησης διάρκειας μιας ώρας με έναν πιστοποιημένο διαμεσολαβητή. Δωρεάν συνεδρίες με πιστοποιημένο διαμεσολαβητή διατίθενται σε μια σειρά από δικαστήρια στη Ρίγα και σε όλη τη Λετονία. Στο πλαίσιο του έργου αυτού, κατά τις εν λόγω συνεδρίες τα μέρη ενημερώνονται σχετικά με την ουσία, τη διαδικασία και τους όρους της διαδικασίας διαμεσολάβησης, και γίνεται μια αξιολόγηση της δυνατότητας επίλυσης της μεταξύ τους διένεξης μέσω διαμεσολάβησης.

2. Πρόγραμμα δωρεάν διαμεσολάβησης σε οικογενειακές διαφορές

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 οι γονείς έχουν τη δυνατότητα, χάρη στη χρηματοδότηση σχετικού προγράμματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, να συμμετάσχουν σε πέντε δωρεάν συνεδρίες με πιστοποιημένο διαμεσολαβητή για να επιλύσουν τις μεταξύ τους διαφωνίες που επηρεάζουν τα συμφέροντα των παιδιών και να βρουν τρόπους να βελτιώσουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας. Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος το κράτος καλύπτει το κόστος των πέντε πρώτων συνεδριών (60 λεπτών η καθεμία) με έναν πιστοποιημένο διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση που για την επίλυση της διαφοράς χρειάζονται και άλλες συνεδρίες, τα μέρη υποχρεούνται να καλύψουν το σχετικό κόστος. Ένας πιστοποιημένος διαμεσολαβητής ή το Συμβούλιο Πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών μπορεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους αν μπορούν να επωφεληθούν από τη σχετική ρύθμιση. Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αυτό διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στα δικαστήρια και διαβιβάζονται στις δημοτικές αρχές, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα δικαστήρια οικογενειακών υποθέσεων κ.λπ.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να παράσχει βοήθεια σε 300 ζευγάρια και να επιτρέψει στους γονείς με παιδιά να επιλύσουν τις οικογενειακές τους διαφορές και διαφωνίες για τις οποίες έχουν ήδη ή δεν έχουν ακόμη προσφύγει στα δικαστήρια. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει σκοπό να βοηθήσει τα ζευγάρια να διασώσουν τον γάμο τους ή τουλάχιστον να επιλύσουν τις διαφορές τους με τέτοιο τρόπο ώστε να διαφυλάξουν τον σεβασμό μεταξύ τους και εξασφαλίζει ότι οι γονείς θα διατηρήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους, έτσι ώστε να συμφωνούν από κοινού για τα διάφορα θέματα που αφορούν την καθημερινή φροντίδα, τη διαπαιδαγώγηση και τις σπουδές του παιδιού.

Ο κατάλογος των πιστοποιημένων διαμεσολαβητών που συμμετέχουν στο έργο είναι διαθέσιμος στην εξής διεύθυνση: http://sertificetimediatori.lv/

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/12/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.