Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Με σκοπό την προώθηση της εφαρμογής εναλλακτικών μέσων επίλυσης διαφορών η Δημοκρατία της Λετονίας ψήφισε τον νόμο σχετικά με τη διαμεσολάβηση (Mediācijas likums – σε ισχύ από τις 18 Ιουνίου 2014).

Το μοντέλο της διαμεσολάβησης που συνιστούν τα δικαστήρια κατά την πολιτική διαδικασία άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2015. Τα δικαστήρια υποχρεούνται να προσφέρουν στους διαδίκους τη δυνατότητα της διαμεσολάβησης για την επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας (μετά την έναρξη της διαδικασίας, κατά την προετοιμασία της δίκης και κατά την προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία, καθώς και κατά τη διάρκεια της δίκης έως ότου ολοκληρωθεί η επί της ουσίας εξέταση της υπόθεσης).

Έχουν εφαρμοστεί μια σειρά από προγράμματα για την προώθηση της διαμεσολάβησης ως μεθόδου επίλυσης των διαφορών:

1. Πρόγραμμα δωρεάν διαμεσολάβησης σε οικογενειακές διαφορές

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν κρατική στήριξη χάρη στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι, μπορούν να συμμετάσχουν σε πέντε δωρεάν συνεδρίες με πιστοποιημένο διαμεσολαβητή για να επιλύσουν τις διαφορές μεταξύ γονέων που επηρεάζουν τα παιδιά και να βρουν τρόπους να βελτιώσουν τις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Η κρατική στήριξη του παραπάνω προγράμματος καλύπτει το κόστος των πέντε πρώτων συνεδριών (ωριαίας διάρκειας η καθεμία) με έναν πιστοποιημένο διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση που για την επίλυση της διαφοράς χρειάζονται και άλλες συνεδρίες, τα μέρη υποχρεούνται να καλύψουν το επιπλέον κόστος. Ένας πιστοποιημένος διαμεσολαβητής ή το Συμβούλιο Πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών (Sertificētu mediatoru padome) μπορεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους αν μπορούν να επωφεληθούν από τη σχετική ρύθμιση. Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αυτό διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στα δικαστήρια και παρέχονται στις δημοτικές αρχές, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα δικαστήρια οικογενειακών υποθέσεων κ.λπ.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να παράσχει βοήθεια σε 300 ζευγάρια και να επιτρέψει στους γονείς με παιδιά να επιλύσουν τις οικογενειακές τους διαφορές και διαφωνίες για τις οποίες έχουν ήδη ή δεν έχουν ακόμη προσφύγει στα δικαστήρια.  Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει σκοπό να βοηθήσει τα ζευγάρια να διασώσουν τον γάμο τους ή τουλάχιστον να επιλύσουν τις διαφορές τους με τέτοιο τρόπο ώστε να διαφυλάξουν τον σεβασμό μεταξύ τους και εξασφαλίζει ότι οι γονείς θα διατηρήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους, έτσι ώστε να συμφωνούν από κοινού για τα διάφορα θέματα που αφορούν την καθημερινή φροντίδα, τη διαπαιδαγώγηση και τις σπουδές του παιδιού.

Ο κατάλογος των πιστοποιημένων διαμεσολαβητών που συμμετέχουν στο έργο είναι διαθέσιμος στην εξής διεύθυνση: https://sertificetimediatori.lv

2. Οδηγίες

Για οδηγίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση και τις εφαρμογές της οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν το Συμβούλιο Πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών στον αριθμό +371 28 050 777.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.