Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Με σκοπό την προώθηση της εφαρμογής εναλλακτικών μέσων επίλυσης διαφορών η Δημοκρατία της Λετονίας ψήφισε τον νόμο σχετικά με τη διαμεσολάβηση (Mediācijas likums – σε ισχύ από τις 18 Ιουνίου 2014).

Το μοντέλο της διαμεσολάβησης που συνιστούν τα δικαστήρια κατά την πολιτική διαδικασία άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2015. Τα δικαστήρια υποχρεούνται να προσφέρουν στους διαδίκους τη δυνατότητα διαμεσολάβησης για την επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας (μετά την έναρξη της διαδικασίας, κατά την προετοιμασία της δίκης και κατά την προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία, καθώς και κατά τη διάρκεια της δίκης έως ότου ολοκληρωθεί η επί της ουσίας εξέταση της υπόθεσης).

Έχει εφαρμοστεί σειρά προγραμμάτων για την προώθηση της διαμεσολάβησης ως μεθόδου επίλυσης διαφορών:

1. Πρόγραμμα δωρεάν διαμεσολάβησης σε οικογενειακές διαφορές

Το Συμβούλιο Πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών (Sertificētu mediatoru padome) συνεχίζει να εφαρμόζει το πρόγραμμα «Διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές» το 2023, όπως πράττει ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2017. Στο πλαίσιο του προγράμματος που χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, οι γονείς είναι επιλέξιμοι για κρατική στήριξη και τους παρέχεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πέντε δωρεάν συνεδρίες με πιστοποιημένο διαμεσολαβητή για να επιλύσουν τις μεταξύ τους διαφωνίες που επηρεάζουν επίσης τα συμφέροντα των παιδιών και να βρουν τρόπους να βελτιώσουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας. Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος το κράτος καλύπτει το κόστος των πέντε πρώτων συνεδριών διαμεσολάβησης (60 λεπτών η καθεμία) με πιστοποιημένο διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση που για την επίλυση της διαφοράς χρειάζονται και άλλες συνεδρίες, τα μέρη υποχρεούνται να καλύψουν το σχετικό κόστος. Μπορεί να ζητηθεί από πιστοποιημένο διαμεσολαβητή ή από το Συμβούλιο Πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών (Sertificētu mediatoru padome) να γνωμοδοτήσει ως προς την επιλεξιμότητα ορισμένου προσώπου. Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αυτό διατίθενται στους ενδιαφερομένους από τα δικαστήρια και διαβιβάζονται στις τοπικές αρχές, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα δικαστήρια οικογενειακών υποθέσεων κ.λπ.

Για να υποβάλετε αίτηση για την υπηρεσία οικογενειακής διαμεσολάβησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με πιστοποιημένο διαμεσολαβητή της επιλογής σας ο οποίος συμμετέχει στο πρόγραμμα ή, εάν δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσετε σχετικά με την επιλογή του διαμεσολαβητή, να επικοινωνήσετε με το Συμβούλιο Πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση smp@smp.lv ή καλώντας το 28050777.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα διατίθενται εδώ.

2. Καθοδήγηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν καθοδήγηση σχετικά με τη διαμεσολάβηση και τις αιτήσεις τους επικοινωνώντας με το Συμβούλιο Πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση smp@smp.lv ή καλώντας το + 371 28 050 777.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.